Православни Црквени Календар
HLDS
1.4.2 Varies with device
Православни Црквени Календар за просту 2015 годину

Православни Црквени Календар за Андроид са свим подацима и детаљним дневним прегледом. Календар такође нуди низ додатних функција и информација.

У зависности од врсте интернет конекције, инсталација може дуже да траје. Препоручујемо инсталацију апликације путем бежичне мреже. Када се Календар инсталира, за касније коришћење није портребно имати интернет приступ.

Happy Land Dream Society у сарадњи са Црквеним Календаром и Српским Црквама и Манастирима покренуће више различитих пројеката за помоћ и донације о којима ћете бити благовремено обавештени.

The Orthodox Church calendar for the simple 2015

The Orthodox Church Calendar for Android with all data and daily detailed examination. The calendar also offers a range of additional functions and information.

Depending on the type of internet connection, the installation may take longer. We recommend installing applications via wireless networks. When the calendar is installed, for later use portrebno not have internet access.

Happy Land Dream Society in cooperation with the church calendar and Serbian churches and monasteries will initiate various projects to help and donations on which you will be notified.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less