İslam Alimləri
Abu Turab bin Hasan
1.0 1.1mb
Rabbani İmam Əhməd ibn Hənbəl

(çox qısa bir tərcümeyi-hal)

Əhli-Sünnətin imamı, Şeyxul-İslam, Əbu Abdilləh, Əhməd bin Muhamməd bin Hənbəl bin Hiləl bin Əsəd bin İdris bin Abdilləh bin Həyyan bin Abdilləh bin Ənəs bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Şeyban bin Zuhl bin Səaləbə bin Ukəbə bin Sab bin Ali bin Bəkr bin Vail əz-Zuhli əş-Şeybəni əl-Mərvazi, sonra əl-Bəğdədi.

Oğlu Saleh deyir: Atam dedi: “Yüz altmış dördüncü ilin rabiul-əvval ayında doğulmuşam.” Bunun eynisi Yaqub əd-Dəuraqi’dən rəvayət olunub. Oğlu Abdullah və Əhməd bin Əbi Xeysəmə isə dedi: “Rabiul-Axir ayında doğulub.”

İmam Əhmədın atası Mərv qoşununda xidmət edən bir əsgər idi və gənc yaşında, təqribən otuz yaşlarında vəfat etmişdi. İmam Əhməd yetim olaraq böyümüş və onun tərbiyəsi ilə anası məşğul olmuşdur. Deyilənə görə anası ona hamilə olduğu halda Mərvdən köçmüşdür.

İmam Əhməd çox kiçik yaşlarından elm tələbinə başlayıb. Hənbəl deyir: “Əbu Abdilləhi belə deyərkən eşitdim: “(Yüz) yetmiş doqquzuncu ildə hədis yazmağa öyrənməyə başladım və Huşeym’in məclisində olduğum zaman Həmməd bin Zeyd’in ölüm xəbərini eşitdim.” İmam Malikin və Həmməd bin Zeydin öldüyü ildə, on beş yaşında dini elm öyrənməyə başlayıb.

Rabbani Imam Ahmad ibn Hanbal

(A short biography)

 

Sunni imam, Shaykh al-Islam, Abu Abdilləh, Hilela bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdilləh bin Hayyan bin Abdilləh bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Seyban bin Zuhl bin Səaləbə bin Ukəbə bin Sab bin Ali bin Vail bin al-Bakr al-Zuhli Seybəni al-Mərvazi, then al-Bəgdədi.

Saleh's son says: My father said: "One hundred and sixty-fourth year, I was born in the month of Rabiul-First." It's the same as it was narrated by James al-Dəuraqidən. Xeysəmə son Abdullah and Ahmed bin Abi said: "In the end Rabiul was born."

Merv was a soldier who served in the army of Imam Ahmad's father and a young age, died about thirty years of age. Ahmad grew up as an orphan, and her mother was busy with training. They say his mother was pregnant when she moved Mərvdən.

Imam Ahmad very early age, scientists have begun to demand. Hanbal said: "Abu Abdilləhi even heard saying:" (a hundred) in the ninth and seventy tradition started learning to write, and when I was in the assembly Huseymin Həmməd bin Zeydin heard news of the death. "Imam Malik bin Zayd died and Həmməd in fifteen years began to study religion and science.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less