Səbr etməyin qaydası
Abu Turab bin Hasan
1.0 Varies with device
"Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız
müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!" (Ali-Imran, 102)
"Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan
zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar
törədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər)
istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən
həzər edin! Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir!" (ən-Nisa, 1)
"Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!
(Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edər və günahlarınızı
bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir
səadətə (Cənnətə) nail olar." (əl-Əhzab, 70-71)
Həqiqətən ən doğru söz Allahın kəlamı və ən xeyirli hidayət yolu
Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) yoludur. Əməllərin
ən şərlisi (dinə əlavə edilmiş) yeniliklərdir. Hər bir yenilik bidət və hər
bir bidət isə zəlalətdir.
Uca Allahın Öz əzəmətli Kitabında insanları sövq etdiyi və
Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) də öz pak
sünnəsində əmr etdiyi ən yüksək xeyirxahlıq sifətlərindən biri səbrli
olmaqdır. Səbr sözü Quranda yüz dörd yerdə müxtəlif səbəb və
məqamlarda varid olmuşdur.
Uca Allah Öz peyğəmbərinə səbrli olmağı əmr etmiş və
buyurmuşdur:
(Ya Rəsulum! Allah yolunda olan bütün əzab-əziyyətə) səbr et.
Sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyilədir. (ən-Nəhl,127)
Ya Rəsulum!) Peyğəmbərlərdən əzm (və səbat, şəriət) sahibləri
olanların səbr etdiyi kimi, sən də (Allah yolunda çətinliklərə,
əziyyətlərə) səbr et. (əl-Əhqaf, 35)
4
Həmçinin Allah təalə möminlərə də səbrli olmağı əmr etmişdir. O,
buyurur:
Ey iman gətirənlər! (Dində vacib olan hökmləri yerinə
yetirməyin zəhmətinə, düçar olduğunuz bəlalara) səbr edin, (Allahın
düşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundakı müharibə və döyüşlərdə sizə
üz verən müsibət və çətinliklərə) dözün! (Ali-Imran, 200)
Uca Allah səbr edənləri tərifləyərək buyurur:
Yaxşı əməl sahibi əslində ... dar ayaqda, çətinlikdə (ehtiyac,
yaxud xəstəlik üz verdikdə) və cihad zamanı (məşəqqətlərə) səbr
edənlərdir. Onlar (İmanlarında, sözlərində və əməllərində) doğru
olanlardır. Müttəqi olanlar da onlardır! (əl-Bəqərə, 177)
O səbr edənləri sevdiyini və onlarla birlikdə (bərabər) olduğunu
xəbər verərək buyurur:
"Allah səbr edənləri sevir." (Ali-Imran, 146)
"Səbr edin, həqiqətən Allah səbr edənlərlədir!" (əl-Ənfəl, 46)

"Believers are gətirənlə! Allahdiyen layiqincə qorx in. Alone
In case you müsəl bearing (bearing some müsəl) dead! "(Al-Imran, 102)
"O people, you tək a şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, it
zövcəs the (Həvv NEW) from a COX people they wound Cartoons Cartoons qad Philippines
törədən qorx the Rəbbinizdən! (Name ilə) one-birinizdən (cürbəc is şeylə is)
Do istədi Allahdiyen, qohumluq əlaqələr of həmç kəsməkdən
Check the həzə! Şübhəsiz that Allah is your üzərinizdə gözətç "(ən-Nisa, 1)
"Believers are gətirənlə! Allahdiyen qorx's Cartoons söyləy the right word!
(Əgə is belə etsəniz Allah) the improvement edə əməlləri your sins are Cartoons
the bağışlay. EACH kəs Allah Cartoons Peyğəmbərinə itaət etsə a neck
səadətə (Cənnətə) nail will be. "(əl-Əhzab, 70-71)
Həqiqətən ən true word of God kəla Cartoons ən xeyirl of my way hidayət
It Məhəmmə (let him be God's salavati Cartoons salami) way. The Əməllər
şərli of ən (dinə was əlavə) are yeniliklə. Cartoons EACH EACH innovation bidət
isə is a bidət zəlalətd.
The Essence of God's people sövq test Maxima prototypes of əzəmətl Book of Cartoons
Peyğəmbər's (let him be God's salavati Cartoons salami) self pagan də
sünnəsində əm one səbrl of the test Maxima prototypes of ən yüksək xeyirxahlıq sifətlərindən
It is olmaq. Səb mention the Quran Zealand faces on four yerdə müxtəlif səbəb Cartoons
varid paintings and designs in məqam.
The Essence of God peyğəmbərinə səbrl of meat has become əm Cartoons
the buyurmuşd:
(Or I Rəsul! All əzab-əziyyətə the way of Allah) səb meat.
Sən the səb is etməy God alone is köməyilə. (ən-Nəhl, 127)
Or I Rəsul!) Peyğəmbərlərdən əzm (səbat Cartoons, şəriət) sahiblər the
səb to test Maxima prototypes of those who, sən də (çətinliklərə way of Allah,
əziyyətlərə) is səb meat. (əl-Əhqaf, 35)
4
Möminlərə təalə of God to be the Həmç də səbrl əm is uses the Software. HE,
He tells us:
Believers are gətirənlə! (Dində is wajib hökmlər the yerinə
yetirməy the zəhmətinə, the bəla that afflicted) for the səb (God
düşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundak the müharibə və döyüşlərdə sizə
Cartoons müsibət upset verən çətinliklərə) dose! (Ali-Imran, 200)
The decrees of God səb is edənlər the tərifləyərək:
Yaxş əməl owner of ... narrow ayaq əslində, çətinlikdə (ehtiyac,
yaxud xəstəlik upset verdikdə) Cartoons jihad time (məşəqqətlərə) is səb
edənlə are. They (the believers, sözlərində Cartoons əməllərində) right
ones. Müttəq ones they are! (əl-Bəqərə, 177)
It is edənlər of səb sevdiy the Cartoons on the birlikdə (bərabə is) is
xəbə is verərək tells us:
"God's love is edənlər of səb." (Ali-Imran, 146)
"Make it Səb, həqiqətən səb is edənlərlə God!" (əl-Ənfəl, 46)

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less