Богословие (Небеса)
Books Forge
1.2.1 6.5mb
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във всеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашия Google Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да сваляте допълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация. Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое да изтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат с библиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете да споделите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощен режим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете да преминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

Йоан Екзарх е средновековен български писател и преводач, един от най-важните представители на Преславската книжовна школа от края на 9 и началото на 10 век. Сведенията за живота на Йоан Екзарх са оскъдни. Кижовното му наследство предполага отлично познаване на гръцкия език, затова обикновено се смята, че е получил образованието си във византийската столица Константинопол. Според някои учени неговото прозвище „екзарх" означава, че е бил архиепископ на Българската църква. Според други това не е епископско звание. Правени са опити Йоан Екзарх да бъде отъждествен с Черноризец Храбър или със св. Иван Рилски.

Books Forge allows readers to download free applications free literature from the series "Bulgarian classics." The aim is to facilitate students' access to literature and the ability to read the works at any convenient time. You can see the other books in our Google Play account.

To use the application does not need to download additional reader. Each piece is a standalone application. You evaluate what they leave on your phone or what to delete. We aim to give people the opportunity to have a library of your favorite Bulgarian works.

Books Forge stores to which page you came, you can share your favorite quote, there is a choice between day and night mode and force podtsvetkata, font and size, and you can jump from one chapter to another by selecting the content.

John Exarch was a medieval Bulgarian writer and translator, one of the most important representatives of the Preslav Literary School from the late 9th and early 10th century. Information on the life of John the Exarch are scarce. Kizhovnoto legacy suggests an excellent knowledge of the Greek language, so it is commonly believed that he had received his education in the Byzantine capital Constantinople. According to some scholars, his nickname "exarch" means that he was Archbishop of Bulgarian church. Others say this is not an episcopal title. Attempts Ekzarkh be identified with the Free University or with St. Ivan Rilski.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less