Е. Пелин - Непубликувани
Books Forge
1.2.1 8.1mb
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във всеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашия Google Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да сваляте допълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация. Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое да изтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат с библиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете да споделите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощен режим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете да преминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

"Непубликувани" е сборник от произведения на Елин Пелин. Из заглавията ще намерите: "Гробът на баща ми", "Лице с лице пред действителността", "Врабчетата на стрина Дойна", "На сърни", "Пройчо", "Късен разговор", "Най-новата болест", "Професор и отрочето му", "Порът", "Царят на боровите гори", "Край града", "Трагедия", "Към южния фронт", "Китка за юнака", "Радост", "Верност", "Страшният сън", "Войнишка нива", "Ура", "Самодива", "През полето", "Лудата", "Зла съдба", "Село Неволя", "Есен", "Кърваво отмъщение", "Поприще", "Бездомник"

Books Forge allows readers to download free applications free literature from the series "Bulgarian classics." The aim is to facilitate students' access to literature and the ability to read the works at any convenient time. You can see the other books in our Google Play account.

To use the application does not need to download additional reader. Each piece is a standalone application. You evaluate what they leave on your phone or what to delete. We aim to give people the opportunity to have a library of your favorite Bulgarian works.

Books Forge stores to which page you came, you can share your favorite quote, there is a choice between day and night mode and force podtsvetkata, font and size, and you can jump from one chapter to another by selecting the content.

"Unpublished" is a collection of works of Elin Pelin. From the title you will find: "The grave of my father", "face to face with the reality," "Sparrows grinding Doina", "deer", "Proycho," "Late Call", "The latest disease", "Professor and his offspring "," ferret "," King of the pine trees, "" Far Away, "" Tragedy, "" At the southern front "," Kitka for the hero, "" Joy, "" faithfulness, "" Wild sleep " "Soldier levels," "Hooray", "Samodiva" "In the Field", "Crazy", "ill fortune", "Village of Woe", "Autumn", "Bloody Revenge", "field", "Homeless"

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less