Приказки от цял свят ТОМ II
Books Forge
1.2.1 7.1mb
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във всеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашия Google Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да сваляте допълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация. Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое да изтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат с библиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете да споделите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощен режим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете да преминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

Николай Иванов Райнов е виден български писател, художник, академик. Пише поезия, белетристика, културологични произведения в областта на историята на изобразителното изкуство, фолклора, етнографията; сътрудничи на периодичния печат; проучва много паметници на културата; публикува редица статии за изкуството и литературата. Автор е на 30 сборника с приказки от цял свят (1930-1934).

*Изчакайте апликацията да се зареди. Възможно е да отнеме повече време.

Books Forge allows readers to download free applications free literature from the series "Bulgarian Classics". The aim is to facilitate the access of students to literature and the ability to read the works at any convenient time. You can see the other books in our Google Play account.

To use the application is not necessary to download additional reader. Each piece is a separate application. You evaluate which of them to leave your phone or what to delete. We aim to give people the opportunity to have a library of their favorite Bulgarian works.

Books Forge saves to which page you came, you can share your favorite quote, there is a choice between day and night mode and strength of podtsvetkata, font and size and you can switch from one chapter to another optional content.

Nikolay Ivanov Raynov prominent Bulgarian writer, artist, academician. Writes poetry, fiction, cultures works in the field of history of art, folklore, ethnography; cooperate with the press; examine many cultural monuments; published a number of articles on art and literature. He is the author of 30 collections of tales from around the world (1930-1934).

* Wait appliqué to load. It may take more time.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less