Една българка
Books Forge
1.2.1 6.5mb
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във всеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашия Google Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да сваляте допълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация. Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое да изтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат с библиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете да споделите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощен режим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете да преминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

Една българка е разказ на Иван Вазов, публикуван за първи път в списание „Българска сбирка“ през 1898 г. под заглавие „Челопешката гора“, но Вазов е променил заглавието на „Една българка“, за да наблегне на героинята, а не на мястото на събитието. В разказа авторът разкрива образа на една истинска християнка и българка. Във време на насилие и робски страх тя не се поколебава да върви по пътя на доброто.

Books Forge allows readers to download free applications free literature from the series "Bulgarian classics." The aim is to facilitate students' access to literature and the ability to read the works at any convenient time. You can see the other books in our Google Play account.

To use the application does not need to download additional reader. Each piece is a standalone application. You evaluate what they leave on your phone or what to delete. We aim to give people the opportunity to have a library of your favorite Bulgarian works.

Books Forge stores to which page you came, you can share your favorite quote, there is a choice between day and night mode and force podtsvetkata, font and size, and you can jump from one chapter to another by selecting the content.

One Bulgarian is the story of Ivan Vazov, first published in the magazine "Bulgarian collection" in 1898 under the title "Chelopech forest" but Vazov has changed the title of "A Bulgarian" to emphasize the character, not the place event. In the story the author reveals the image of a true Christian, and Bulgarian. In a time of violence and slavish fear she did not hesitate to follow the path of good.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less