Добротољубље
Хаџи Срђан Ћирковић
1.13 8.7mb
Предлажући љубитељима духовног штива свима познато Добротољубље, сматрамо потребним да кажемо неколико речи о чему се ради.
Речју "добротољубље" преводимо грчку именицу "Филокалија", која значи: љубав према прекрасном, узвишеном, добром. Најнепосредније, оно садржи објашњење сакривеног живота у Господу Исусу Христу. Тајни истински хришћански живот у Господу нашем Исусу Христу се зачиње, развија и усавршава по благовољењу Бога Оца, дејством благодати Пресветог Духа која је, по мери свакога понаособ, присутна у Хришћанима, под вођством самог Христа Господа, који је обећао да ће бити са нама у све дане, и то нераздвојно.
Благодат Божија све призива таквом животу. Он не само да је свима доступан, већ је и обавезан, будући да се у њему налази суштина Хришћанства. У њему не учествују сви који су позвани, као што ни сви који у њему учествују нису његови причасници у истој мери. Изабраници дубоко улазе у њега, високо се пењући по његовим степеницама.
Његови облици, као и богатство области у којима се он раскрива, нису мање обилни и разноврсни од пројављивања обичног живота. И када би било могуће јасно схватити и изразити све што се у њему дешава и све што је нераздвојно од истине живота по Богу: непријатељске нападе и искушења, борбу и противљење, падове и устајање, ницање и укрепљење разних појава духовног живота, степене општег напретка и стање ума и срца које одговара сваком од њих, узајамно дејство благодати и слободе, осећање близине и удаљености Божије, осећање сведржитељског промишљања и потпуног и неповратног предавања себе десници Господњој, уз одрицање од свих властитих начина деловања и уз непрестано и напрегнуто дејство - добила би се колико привлачна толико и поучна слика, слична представи светског путовања.
Путници обично пишу забелешке приликом путовања о свему што је вредно пажње. Своје забелешке су оставили и изабраници Божији који су у свом многотрудном путовању у разним смеровима проходили све путељке духовног живота. Свакако, значај обе врсте путописа није подједнак.
Они који немају могућности да путују могу да стекну приближно тачне представе о далеким земљама и не покрећући се са места, тј. посредством читања путних забелешки других путника будући да су облици живота читаве творевине мање или више слични међу собом, ма у којој земљи се пројављивали. Међутим, тако нешто не важи за искуство духовног живота. Њега могу да схвате само они који и сами путују. За оне који нису ступили на њега, он остаје потпуно непозната наука. Па чак ни они који су ступили на његово поприше, не могу га одмах схватити. Њихови појмови и представе постају јаснији сагласно са напредовањем у путовању и удубљивањем у области духа. Саобразно са умножавањем личних опита духовног живота, код њих постају јаснија и схватљивија указања светих отаца.
Уосталом, приказивање разних појава духовног живота, које садрже светоотачки списи, није без значаја и за све Хришћане уопште. Из њега свако може да схвати да постоје још виши облици живота од оног на коме се човек може наћи и са којим се његова хришћанска савест иначе може мирити, наиме да постоје још виши ступњеви савршенства којима треба тежити и ка којима се човек може успињати. Пружајући такво схватање, оно ће свакако побудити на ревност ка напредовању, привлачећи ка бољем од онога што човек поседује. (Свети Теофан Затворник)

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр. због програмске шеме).

СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.

In proposing the fans of spiritual reading Philokalia all know, we consider it necessary to say a few words about what it is.
The word "Philokalia" translating the Greek noun "Filokalija", which means: love for the beautiful, the sublime, good. The most immediately, it contains an explanation of the hidden life in the Lord Jesus Christ. The secret of true Christian life in our Lord Jesus Christ was conceived, developed and perfected by the good will of God the Father, through the action of the Holy Spirit, the blessings which, according to custom each person present in Christians, under the guidance of Christ the Lord, who has promised to be with us all the days, and inseparably.
The grace of God all evokes such a life. He is not only accessible to all, but is also required, because it contains the essence of Christianity. It does not involve all who are called, just as all who participate in it are not his communicants to the same extent. Elect deeply enter into it, high climbing up his stairs.
His forms, as well as the richness of the area in which he reveals, not less abundant and diverse trunks and crowns of ordinary life. And if it were possible to clearly understand and express everything that happens in it and everything is inseparably truth of life according to God, the enemy attacks and temptations, struggle and opposition, falls and getting up, sprouting and stiffeners are the various types of spiritual life, levels of general progress and state of mind and heart that corresponds to each of them, the interplay of grace and freedom, the feeling of closeness and distance of God, feeling and thinking svedržiteljskog complete and irreversible lectures themselves the right hand of the Lord, with waiver of all proprietary operating mode with constant and stress effect - received to how much attractive and informative images, similar to the performance of world travel.
Passengers usually write notes while traveling about everything that is worthy of attention. His notes were left behind and the elect of God who are in their mnogotrudnom traveling in different directions walked all the paths of spiritual life. Certainly, the importance of both types of travel writing is not equal.
Those who are not able to travel to be acquired approximately accurate representations of distant lands and no need to start with the places, ie. through reading the travel notes of other passengers because they are forms of life of the whole of creation more or less similar to one another, no matter in which country the projavljivali. However, something is not true of the experience of the spiritual life. Care can understand only those who themselves travel. For those who have not entered into it, it remains completely unknown to science. And even those who came into his popriše, I can not immediately understand. Their concepts and performances become clearer in accordance with the progress of the journey and immersing in spirit. Conforming with the multiplication of personal experiment of spiritual life, is becoming clearer and more understandable apparitions of the holy fathers.
After all, displaying the various types of spiritual life, containing patristic writings, is not without significance for all Christians in general. For him, anyone can understand that there are even higher forms of life than the one on which a person can be found and to which his Christian conscience can otherwise reconcile, namely that there are still higher degrees of perfection to be pursued and to which a man can climb. By providing such an understanding, it will certainly arouse the zeal to progress, attracting towards better from what man has. (Saint Theophanes the Recluse)

NOTE (If some radio stations will not open, or the URL is changed or the radio station is not available eg. For program schedule).

PRAISE GOD FOR EVERYTHING! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake of the prayers of Your Immaculate Mother, prepodobnih and our God-bearing fathers, and all the Saints, have mercy on us and save us sinful. Amen.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less