Съботноучилищни уроци за юноши
СЦАСД България
1.17.2 Varies with device
„Съботноучилищни уроци за юноши“ е мобилно ръководство за изучаване на Библията за подрастващи - от 12 до 16 години. Чрез него ще научите повече за християнската вяра и за Исус Христос - Спасителят на човешкия род. Ръководството не използва пакет от данни и ще имате възможност да преглеждате уроците дори и без наличието на интернет връзка.

Издава: Съюз на ЦАСД и издателство „Нов Живот“.

При проблеми и предложения, свързани с развитието на приложението, моля изпратете съобщение чрез менюто „Настройки“.

Съюз на ЦАСД: http://www.adventist.bg/
Издателство „Нов Живот“: http://www.newlife-bg.com/

"Sabotnouchilishtni lessons for adolescents" is a mobile guide to Bible study for adolescents - 12 to 16 years. It will learn more about the Christian faith and Jesus Christ - the Savior of mankind. Management does not use data package and you will be able to view the lessons even without an internet connection.

Publisher: Union of SDA Church and publishing house "New Life".

Problems and suggestions related to the development of the application, please send a message through the "Settings" menu.

Union SDA Church: http://www.adventist.bg/
Publishing "New Life": http://www.newlife-bg.com/

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less