บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้การบริหาร จัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยชั้นนำข้ามชาติ โดยมีการติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์และดัชนีชี้วัดที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ มีการกำหนดวาระในการทบทวน ผลการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยอาศัยข้อมูลจริง (Fact-Based) เพื่อทบทวน
และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน แผนการดำเนินงานได้สอดคล้อง ทันกาล และสามารถบรรลุตามเป้าหมายของ องค์กรที่ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการ
ผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร ตามปณิธานที่ต้องการจะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ (Big) ยั่งยืน (Long) และเข้มแข็ง (Strong) เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less