Polskie Kodeksy
LexDroid
1.6.5 Varies with device
Polskie Kodeksy to zbiór polskich kodeksów.

Dostęp w każdej chwili do podstawowych aktów prawnych:
• z możliwością wyszukiwania po nr. artykułu i frazie.
• w czytelnej formie
• z funkcją szybkiego przewijania (przytrzymaj środek ekranu), płynnego lub po stronie (kliknięcie po lewej lub prawej stronie ekranu)
• praca w trybie offline
• kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego
• kodeks karny i kodeks postępowania karnego
• kodeks rodzinny i opiekuńczy i in.

Stan prawny: 2016.08.08
Założeniem programu jest prostota i funkcjonalność oraz łatwy dostęp do podstawowych źródeł prawa.
Wersja bezpłatna aktualizowana jest prawnie co 6 miesięcy.

Ponad 100 tyś. pobrań!
"Dla wielu osób może okazać się niezastąpiony na studiach lub w pracy"
www.spidersweb.pl.
"Do plusów aplikacji możemy zaliczyć wyszukiwarkę, która jest niezwykle pomocna zwłaszcza nad szukaniem odpowiedniego artykułu"
android.com.pl
"Odkrycie roku 2012"
www.juupstore.pl

*Dostępny także jako płatna wersja Pro.*
Dodatkowo w wersji Pro:
• kodeks spółek handlowych
• kodeks karny wykonawczy
• kodeks karny skarbowy
• kodeks drogowy
• ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• aktualizacje prawne
• zakładki

*Dla użytkowników Androida 4.x*
Włączenie opcji "wymuś renderowanie na GPU" w ustawieniach Androida może spowodować brak płynności w działaniu aplikacji. W takim wypadku należy odznaczyć tą opcję. Domyślnie jest ona wyłączona. Jej włączenie powoduje niestabilne działanie wielu aplikacji.
Google zaleca jej nie aktywowanie.

Lokalizacja w menu: ustawienia/system/opcje programistyczne/interfejs użytkownika/wymuś renderowanie na GPU-użyj w aplikacjach sprzętowej akceleracji 2D

Polish Polish Codes is a set of codes.

Access at any time to the basic legislative acts:
• the ability to search the no. Article and phrase.
• in a readable form
• with fast scrolling (hold down the center of the screen), or smooth side (click on the left or right of the screen)
• work offline
• Civil Code and the Code of Civil Procedure
• Criminal Code and Code of Criminal Procedure
• Family Code and caring et al.

Legal status: 2016.08.08
The premise of the program is the simplicity and functionality and easy access to the primary sources of law.
Free version is updated legally every 6 months.

More than 100 thousand. Downloads!
"For many people may prove to be invaluable in college or at work"
 www.spidersweb.pl.
"The plus applications can include search engine, which is very helpful especially on finding the appropriate article"
android.com.pl
"Discovery of the Year 2012"
 www.juupstore.pl

* Also available as a paid Pro version. *
In addition, the Pro version:
• Code of Commercial Companies
• Executive Penal Code
• Fiscal Penal Code
• The Highway Code
• Act on court costs in civil cases
• Legal Updates
• tab

* For users of Android 4.x *
Enabling the "Force GPU rendering on" in Android settings can cause a lack of liquidity in the operation of the application. In this case, uncheck this option. By default it is off. Its inclusion causes unstable operation of multiple applications.
Google recommends that you do not activate.

The location in the menu settings / system / software options / UI / Force rendering on the GPU-use applications 2D hardware acceleration

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less