Polskie Kodeksy Pro
LexDroid
1.8.22 Varies with device
*Aplikacja płatna, przed zakupem polecam darmową wersję Polskie Kodeksy*
*Przed odblokowaniem dostępny jest wyłącznie kodeks cywilny.*

Polskie Kodeksy Pro to zbiór polskich kodeksów.

Dostęp w każdej chwili do podstawowych, obowiązujących aktów prawnych:
• z możliwością wyszukiwania po nr. artykułu i frazie.
• w czytelnej formie
• z funkcją szybkiego przewijania
• zakładki
• praca w trybie offline
• kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego
• kodeks karny i kodeks postępowania karnego
• kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks spółek handlowych i in.

Z programu korzystają m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

Różnice w stosunku do wersji podstawowej to dodatkowo:
• kodeks handlowy
• kodeks karny wykonawczy
• kodeks karny skarbowy
• kodeks drogowy (Prawo o ruchu drogowym)
• ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• aktualizacje prawne
• zakładki

Stan prawny: 2016.10.19.
Założeniem programu jest prostota, funkcjonalność i maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni ekranu.

*Dla użytkowników Androida 4.x*
Włączenie opcji "wymuś renderowanie na GPU" w ustawieniach Androida może spowodować brak płynności w działaniu aplikacji. W takim wypadku należy odznaczyć tą opcję. Domyślnie jest ona wyłączona. Jej włączenie powoduje niestabilne działanie wielu aplikacji.
Google zaleca jej nie aktywowanie.

Lokalizacja w menu: ustawienia/system/opcje programistyczne/interfejs użytkownika/wymuś renderowanie na GPU-użyj w aplikacjach sprzętowej akceleracji 2D

* Application paid, before buying I recommend the free version Polish Codes *
* Before unlock is only available civil code. *

Codes Polish Polish Pro is a set of codes.

Access at any time to the basic existing legislation:
• the ability to search the no. Article and phrase.
• in a readable form
• function fast
• tab
• work offline
• Civil Code and the Code of Civil Procedure
• Criminal Code and Code of Criminal Procedure
• Family and Guardianship Code, the Code of Commercial Companies and others.

The program shall benefit, among others, Judges, lawyers, legal advisers.

The differences with respect to the basic version in addition:
• Commercial Code
• Executive Penal Code
• Fiscal Penal Code
• highway code (Road Traffic Law)
• Act on court costs in civil cases
• Legal Updates
• tab

Legal status: 2016.10.19.
The premise of the program is the simplicity, functionality and maximum use of the available screen space.

* For users of Android 4.x *
Enabling the "Force GPU rendering on" in Android settings can cause a lack of liquidity in the operation of the application. In this case, uncheck this option. By default it is off. Its inclusion causes unstable operation of multiple applications.
Google recommends that you do not activate.

The location in the menu settings / system / software options / UI / Force rendering on the GPU-use applications 2D hardware acceleration

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less