بیماری گوارشی
Anjel Developer
1 Varies with device
دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ گوارشی، و در جانوران تکامل نیافته مثل اسفنجها یا کیسه‌تنان به صورت کیسهٔ گوارشی وجود دارد. باید توجه داشت که دستگاه گوارش در جانوران براساس نوع غذایی که می‌خورند به شکل‌های مختلفی وجود دارد. اما به طور کلی دستگاه گوارش آن‌ها از چهار بخش بلع، گوارش، جذب و دفع تشکیل شده‌است. بعضی از جانوران که به صورت انگل زندگی می‌کنند مانند کرم کدو اصلاً دستگاه گوارش ندارند و به طور مستقیم و با عمل انتشار مواد غذایی تجزیه شده را از طریق پوست وارد بدن خود کرده و مورد استفادهٔ سلولهای خود قرار می‌دهند (مثل کرم کدو).

Gastrointestinal one of the active devices in the human body and some organisms. The device for the gastrointestinal tract of humans and other vertebrates, and in animals have not evolved like sponge or coelenterata for gastric bag. It should be noted that the gastrointestinal tract of animals based on the type of food they eat there in different ways. But in general their digestive system of four ingestion, digestion, absorption and excretion is formed. Some animals that live as parasites such as tapeworms do not directly and with the action of the digestive system breaks down food into your body through the skin and its cells are used (such as the tapeworm).

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less