Gran Diccionari Catalana TR
MobiSystems
4.3.136 Varies with device
El me's extens i complet de la llengua catalana. Preu de llanc,ament: 49.99ˆ! (preu del diccionari en paper: 78.00ˆ). Conte' 172.000 definicions, frases fetes i locucions. Inclou etimologia, exemples d'u's, verbs conjugats, neologismes, terminologia, particio' sil•la`bica, prefixos i sufixos, abreviacions i moltes coses me's. Aplega, a me's de moltes altres entrades i informacions complementa`ries, tots els mots que tenen entrada al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2007) i els marca adequadament.

Caracteri'stiques de l’aplicacio':

No cal connectar-se a Internet: podeu consultar el diccionari al vostre dispositiu i sense cap cost addicional.
Cerca ra`pida del verb mentre l’aneu escrivint
Preferits: podeu fer-ho servir com a eina d’aprenentatge i crear les vostres llistes de verbs destacats
Filtres per a ajudar-vos a trobar el verb cercat:
Semblant a – si no esteu segurs de com s’escriu l’infinitiu
Comenc,a per – per a trobar el verb entremig d’altres que comencen igual
Amb comodi' – podeu escriure “?” o “*” en lloc d’una lletra o d’un grup de lletres
Desplac,ament ra`pid dins de l’article
Possibilitat de canviar la mida de la lletra: aquesta caracteri'stica e's disponible a ‘Configuracio'’ de l’aparell

Sobre Enciclope`dia Catalana (www.diccionarisdelenciclopedia.cat)

Diccionari avanc,at de la llengua catalana
Diccionari avanc,at Catala`-Castella` Castella`-Catala`
Diccionari manual Catala`-Angle`s Angle`s-Catala`
Diccionari de sino`nims Franquesa
Lot 2 en 1: Diccionari de la llengua catalana i Diccionari de sino`nims Franquesa
Diccionari ba`sic Catala`-France`s France`s-Catala`
Diccionari manual Catala`-Castella` Castella`-Catala`
Conjugador Catala` – Diccionari dels verbs

Enciclope`dia Catalana te' un cata`leg de gairebe' 100 ti'tols que inclou diccionaris monolingu"es de diversos formats i la principal col•leccio' de diccionaris bilingu"es entre el catala` i altres llengu"es, a me's de diccionaris tema`tics, enciclope`dics i complementaris de la llengua catalana.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less