Православац
Хаџи Срђан Ћирковић
1.41 Varies with device
Програм Православац садржи:

- Молитвеник, који укључује разне молитве, псалтир, акатисте, каноне, тропаре (за целу годину (по месецима), васкршњи, општи, свакодневни тропари итд.).
- Програм такође садржи православни Црквени календар са датумима постова у току целе године и житије светих - охридски пролог за сваки дан у години. У житијима светих описана су живот и дела Светитеља Православне Цркве.
Православни Црквени календар аутоматски прилагођава покретне празнике и постове за сваку годину према Васкрсу.
- У делу разне књиге ту су Свето Писмо, тумачења Светог Писма, књиге о посту и исповести и разне друге.
- У разним додацима налазе се следећи програми:
израчунавање датума православног Васкрса
конвертор датума
израчунавање православних постова и трапавих седмица
- Поред наведеног програм садржи и widget - 4x2.

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр.због програмске шеме).
Што се тиче правила поста Вама препуштам да са Вашим духовником или парохом усагласите око правила поста.

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс - излгед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.

Хвала Вам на разумевању!


За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/


СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.

Orthodox Program includes:

- Prayer, which includes various prayers, psaltery, Akatist, canons, troparia (for the whole year (by months), Easter, general, everyday troparia etc.).
- The program also includes Orthodox Church calendar with the dates of posts throughout the year and the Lives of the Saints - Ohrid prolog for every day of the year. The lives of the saints describe the life and work of Saints of the Orthodox Church.
Orthodox Church calendar automatically adjusts movable holidays and posts for each year by Easter.
- The work of various books there are the Bible, the interpretation of Scripture, the book of fasting and confession and various others.
- The various accessories are the following programs:
calculate the date of Orthodox Easter
date converter
 Orthodox calculating posts and clumsy weeks
- In addition to this program contains a widget - 4x2.

NOTE (If some radio stations will not open, or the url is changed or radio station is not available npr.zbog program schedule).
Regarding the rules of fasting that I leave you with your priest or pastor agree on the rules of fasting.

I would ask kindly that when you evaluate the application to look at all the overall effort, the interface - izlged, utility applications and then to evaluate, not because of one small mistake maybe you assess the unit immediately as this is a stew Rating apps. Small mistakes when programming has and always will be. This is your free and moral right to evaluate how you want to and I do not want to get involved.
 
Any errors, irregularities, comments and suggestions are welcome.

Thank you for your understanding!


For more information, visit the official facebook presentation and official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/


PRAISE GOD FOR EVERYTHING! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, to the prayers of Your Immaculate Mother, prepodobnih and our God-bearing Fathers, and all the Saints, have mercy on us and save us sinful. Amin.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less