علم ستاره شناسی
Anjel Developer
1 Varies with device
اگر به دنبال یک تعریف مشخص از ستاره شناسی نوین باشیم، می‌توان آن را چنین بیان کرد؛ مطالعه موضع ، ساختار و چگونگی تحول (از آغاز تا پایان) اجرام آسمانی. در این زمینه ، علومی به کمک ستاره شناسی می‌آیند که هر یک پاسخگوی بخشی از پرسشهای این علم هستند. فیزیک بخش عمده‌ای از مشکلات ستاره شناسان را برطرف کنند، شیمی ، ریاضیات و مکانیک نیز از جمله علومی هستند که ارزشهای فراوانی برای ستاره شناسی و ستاره شناسان دارند. در سالهای اخیر حتی علمی مانند زیست شناسی به کمک ستاره شناسی آمده است و بحث موجودات برون زمینی ، مسأله پیدایش حیات و نیز امکان زندگی در دیگر کرات آسمانی ، رابطه روز افزون این دو علم را طلب می‌کند.

If you are looking for a clear definition of our modern astronomy, it can be stated, the position, structure and evolution (from start to finish) celestial bodies. In this context, science, astronomy aid are each responsible for part of the science questions. Much of astronomers to solve problems in physics, chemistry, mathematics and mechanics, including the sciences of astronomy and astronomers are great values. In recent years, even with the help of science, such as biology, astronomy, extraterrestrial beings come and discuss the issue of the origin of life and the possibility of life on other heavenly spheres, the relationship between the increasing demands of the two.

Content rating: Teen

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less