Namazı tərk edənin hökmü
Abu Turab bin Hasan
1.0 Varies with device
Namazı tərk edənin hökmü
Cabir (radıyallahu anh) 'dan rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:
"Kişi ilə şirk və küfr arasında namazı tərk etmək vardır." [1]

Ənəs b. Malik (radıyallahu anh) 'dan rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:
"Qul ilə şirk arasında namazı tərk etməkdən başqa heç bir şey yoxdur. Kişi namazı tərk ettimi artıq şirk qoşmuş olar. "[2]

Bureydə ibn Hasib (radıyallahu anh) 'dan rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:
"Bizimlə onlar arasındakı əhd namazdır. Kim onu tərk edərsə kafir olar. "[3]

Muaz (ra) 'dan rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:
Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) mənə on dənə tövsiyə etdi, dedi ki: "... Əsla qəsdən bir fərz namazı tərk etmə! Çünki qəsd olaraq fərz namazı tərk edən bir kimsənin üzərindən Allahın himayəsi qalxmış olur. "[4]

Tabiinin böyüklərindən Abdullah ibn Şakik (radıyallahu anh) belə demişdir: "Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) 'in səhabələri namazın tərkindən başqa heç bir əməlin tərkini küfr saymazdı." [5]

İbn Teymiyyə (rahiməhullah) belə demişdir: "Əgər kişi daxildən namazı qəbul edir, fərz olduğuna inanırsa və öldürülənə qədər namazı tərk etməkdə israr edir və namaz qılmırsa; halbuki belə bir vəziyyətə Adəm oğulları və adətləri arasında rast gəlinməz. Buna görə bu İslamda qətiyyən meydana gəlmiş bir şey deyil. Kişi öldürülənə qədər namaz qılmamağa davam edirsə, daxildən onun fərz olduğunu heç bir zaman qəbul etmir, onu yerinə yetirməklə özünü yükümlü görmür deməkdir. Belə biri də müsəlmanların ittifaqı ilə kafirdir. "[6]

Leave the kingdom's Prayer
Jabir (Tirmidhi) has been narrated from the Messenger of Allah (peace be upon him) said:
"Between a man and shirk and kufr prayers have to leave." [1]

Anas b. Malik (Tirmidhi) has been narrated from the Messenger of Allah (peace be upon him) said:
"Slave among others with prayer, there is nothing else to leave. Men no longer shirk qosmus ettimi can leave prayer." [2]

Buraydah bin Hasib (Tirmidhi) has been narrated from the Messenger of Allah (peace be upon him) said:
"Covenant between us and them is prayer. Whoever left it would be if the disbelievers." [3]

Muaz (ra) was narrated from the Messenger of Allah (peace be upon him) said:
The Messenger of Allah (peace be upon him) advised me on one, he said: "... I never intentionally leaving an obligatory prayer because the intent of a person who left the obligatory prayer is raised over the protection of God." [4]

Tabiinin elders Abdullah bin calm (Tirmidhi) said: "The Messenger of Allah (peace be upon him) 's companions tərkindən no act of prayer tərkini saymazdı profanity." [5]

Ibn Taymiyyah (may Allaah preserve him) said: "If a man takes the prayers inside, assuming believes that prayer up to leave and massacred, and insists he does not pray, but such a situation is not common among the children of Adam and traditions. This is why it occurred at all in Islam Not a thing. Men are massacred, not praying to persist, assuming that there is no time on the inside does not accept it, it is not obliged to self-fulfillment. It is one of the union of Muslims are infidels. "[6]

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less