Đông Chu Liệt Quốc Toàn Tập
zmonkeyone
1.2 6.5mb
Đông Chu Liệt Quốc dài 108 hồi, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu, cho đến đời Tần Thủy Hoàng.

Một thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm (thế kỷ VI, V, IV, III trước công nguyên). Thời kỳ ấy bắt đầu từ khi Bình vương nhà Chu dời đô sang phía Ðông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Sử cũng gọi thời kỳ ấy là đời Ðông Chu (chia làm hai giai đoạn là Xuân thu và Chiến quốc). Trong lịch sử Trung Hoa, đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền (có một thuyết cho rằng đời Xuân thu còn ở trong chế độ nô lệ).

Tư tưởng toát ra trong suốt bộ tiểu thuyết này là tư tưởng "dân bản" của nhà nho: dân là gốc của nước, là sức mạnh của nước; không phải vũ lực quyết định sự thành công hay sự thất bại mà chính là lòng dân.

Miêu tả không dè dặt, không nể nang, cái bản chất xấu xa, bỉ ổi của giai cấp thống trị. Những mâu thuẫn sâu sắc giữa các tập đoàn thống trị, sự tranh giành quyền lợi giữa các cá nhân, gây nên vô số những cuộc chính biến và những cuộc tàn sát trong hơn bốn thế kỷ. Cũng không sao nói hết được sự dâm loạn vô sỉ ở chốn cung đình: quan hệ nam nữ bậy bạ giữa anh em ruột, giữa bố chồng và nàng dâu, con chồng và thứ mẫu ,v.v..đều được tác giả kể lại và có thái độ phê phán.

Ở cuối đời Minh , sau bộ "Ðông Chu liệt quốc chí" còn xuất hiện hơn hai mươi bộ tiểu thuyết lịch sử. Về giá trị văn học và phạm vi ảnh hưởng thì "Ðông Chu liệt quốc chí" đứng đầu các bộ tiểu thuyết ấy, theo sự nhận định của các nhà phê bình xưa và nay.

Trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết "Ðông Chu liệt quốc" với các bạn đọc.

108 East Chu Liet Quoc long recovery, starting team King Zhou, Qin Shihuang for ever.

A longer historical period of 400 years (centuries VI, V, IV, III BC). The period that began when Zhou Dynasty moved the capital of Binh kingdom to the east and ending with the reunification of the Qin Shi Huang. Use this period is also called the Eastern Zhou (divided into two phases as the Spring and Autumn and Warring States). In Chinese history, there is a period of transition from feudalism decentralized to centralized feudal system (there is a theory that life spring collection was in slavery).

Thought exuded throughout this novel is the idea of ​​"original peoples" of the grape: the root of the country's population, is the power of the water; not force decides the success or failure that is the heart of the people.

Description not conservative, not reverence, the evil nature, to the scandal of the ruling class. The profound contradictions between the dominant group, the competition for power between individuals, causing countless coup and the massacre of more than four centuries. Okay exaggerate the lewd sexual disorders at court: a quickie sex relations between siblings, between her husband and her father in-law, her husband and second child form, is the author recounts vv.deu and critical attitude.

At the end of his life, the following set of "National Journal listed Dong Zhou" also appeared more than twenty historical novels. On the literary value and sphere of influence, the "National Journal listed Eastern Zhou" topped the fiction that, according to the judgment of the critics, then and now.

Is pleased to introduce the novel "East Chu paralyzed the country" with the readers.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 - 2.3.4

...more ...less