Phong Kiếm Xuân Thu Full
zmonkeyone
1 5.3mb
Bộ truyện xoay quanh nhân vật Tôn Tẫn, nhà quân sự lỗi lạc thời Xuân Thu Chiến Quốc, cuộc đấu trí của ông và người huynh đệ giả nhân giả nghĩa Bàng Quyên...

Xuân Thu là giai đoạn lịch sử từ 722 đến 481 TCN trong lịch sử Trung Quốc. Bắt nguồn từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử mà theo truyền thống thường được coi là của Khổng Tử. Đây là giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ.

Ở thời điểm đó Trung Quốc vẫn chưa được coi là một đế quốc. Và tới tận khi vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần (秦), và cũng là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc lên ngôi thì nước này mới bắt đầu giai đoạn phong kiến.

The series revolves around the character Ton Tan, a prominent military the Spring and Autumn and Warring States, where his fight and fraternity rights hypocrite ...

Spring and Autumn Period is the period from 722 to 481 historic BC in Chinese history. Rooted on Beijing Spring and Autumn (Spring and Autumn Annals), a history book that has traditionally been considered by Confucius. This is happening at this stage a lot of battles and the annexation of about 170 small countries.

At that time China has been regarded as an empire. And as far as the first emperor of the Qin (秦), and also the first emperor of China, the country's throne beginner feudal period.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less