Jaderná energie a energetika
Simopt
2.0 Varies with device
Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 595 MB.

“Jaderná energie a energetika” je moderní elektronická publikace, která prostřednictvím poutavého výkladu, spojeného s množstvím interaktivních prvků, objasňuje základní principy a fakta z oblasti mírového využití jaderné energie. Provozování jaderných elektráren, důležité součásti energetických zdrojů vyspělých států, je často diskutovaným tématem v různých společenských skupinách. Důležitá je především pravdivá informovanost široké veřejnosti o výhodách, technických řešeních, ale i o rizikách a bezpečnostních opatřeních v celé oblasti jaderného průmyslu.

Podle internetového průzkumu je “Jaderná energie a energetika” nejobsáhlejší elektronickou multimediální publikací na světě, věnovanou popularizaci jaderné energetiky. Díky snadno srozumitelným textům, interaktivitě a bohaté kolekci ilustračních doplňků určitě patří k moderním vzdělávacím a informačním titulům současné doby.

Stručný obsah publikace

• Jaderná energie – Radioaktivita, ionizující záření, zdroje záření, poločas rozpadu, veličiny a jednotky, …

• Jaderná energetika – Typy jaderných reakcí, regulace, moderátor, absorbátor, chladivo, největší elektrárny, …

• Jaderné palivo – Výroba, obohacení, palivový cyklus, mezisklad, přepracování, konečné uložení, …

• Jaderný reaktor – Tlakovodní, varný, těžkovodní, plynem chlazený, vysokoteplotní, rychlý reaktor,
termojaderná syntéza, …

• Radioaktivní odpady – Vznik, druhy, zpracování konečné uložení odpadů, …

• Bezpečnost jaderných elektráren – Jaderná bezpečnost, vnější vlivy, stupnice INES, havárie, životní prostředí, …

• Atom v čase – Historické milníky na přehledné časové ose.

A co Vás čeká v jednotlivých kapitolách této elektronické publikace?

Celý výkladový text (224 stránek, 22 000 slov) je doplněn množstvím ilustračních grafických materiálů. Součástí publikace je 336 fotografií v 60 tematických fotogaleriích, 45 ilustračních nákresů a grafů, 31 interaktivních schémat a 31 videí a 3D modelů. Pro odlehčení jsou čtenářům v průběhu výkladu prezentovány různé zajímavosti, které jim názornou formou pomohou udělat si ucelenější obrázek o probírané problematice. Každá kapitola končí blokem testů, ve kterých si čtenáři mohou ověřit svoje vědomosti.

Application when it first started automatically download the necessary application data (images and videos). The total size of downloaded data will be 595 megabytes

"Nuclear energy and energy 'is a modern electronic publication that by engaging interpretation associated with a number of interactive elements, explains the basic principles and facts of the peaceful uses of nuclear energy. Operation of nuclear power plants, an important component of energy resources of developed countries, is a frequently discussed topic in different social groups. Interest is especially true awareness of the general public about the benefits of technical solutions, but also the risks and safety measures in the nuclear industry.

According to the online survey is "Nuclear energy and energy" the most comprehensive multimedia electronic publications in the world, dedicated to the popularization of nuclear energy. With easily understandable texts, interactivity and rich collection of illustrative supplements certainly one of the modern educational and informational titles nowadays.

Brief content of the publication

• Nuclear energy - radioactivity, ionizing radiation, sources of radiation, half-life, quantities and units, ...

• Nuclear energy - Types of nuclear reactions, regulation, moderator, absorber, refrigerant, the largest power plant, ...

• Nuclear fuel - production, enrichment, fuel cycle, interim storage, reprocessing, final storage, ...

• Nuclear reactor - Pressurized water, boiling water, heavy water, gas cooled, high-temperature, fast reactor,
thermonuclear synthesis, ...

• Radioactive waste - Origin, species, processing, disposal facilities, ...

• Safety of nuclear power plants - nuclear safety, external influences, the INES scale, disaster, environment, ...

• Atom in time - Milestones to clear timeline.

And what awaits you in the individual chapters of this electronic publication?

The entire expository text (224 pages, 22,000 words) is complemented by an abundance of illustration graphic materials. The publication includes 336 photos in 60 thematic photogallery, 45 illustrative diagrams and graphs, interactive diagrams 31 and 31 videos and 3D models. To ease the readers during the interpretation presented various attractions that will help them in a visual way to get a complete picture of the discussed issues. Each chapter ends with a block of tests in which readers can test your knowledge.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less