Obnovitelné zdroje energie
Simopt
2.0 Varies with device
Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 694 MB.

Elektronická publikace „Obnovitelné zdroje energie“ Vás seznámí se všemi aspekty výroby elektrické energie z alternativních zdrojů, které se stále výrazněji prosazují v energetickém portfoliu výrobců elektřiny.

Nejrozšířenějším a nejznámějším obnovitelným zdrojem je ještě stále vodní energie, i když výkony větrných a slunečních elektráren v posledních letech také prudce rostou. Kromě energie vody, větru a Slunce je v knížce věnována pozornost i zdrojům využívajícím geotermální energii a energii biomasy.

Stručný obsah publikace

• Energie vody – druhy vodní energie a její využitelnost, hráze a přehrady, vodní turbíny a elektrárny, využití energie moří, …

• Energie větru – energie proudícího vzduchu, historie, větrné elektrárny a parky, typy větrných turbín, …

• Energie Slunce – sluneční kolektory a koncentrátory, věžové a parkové elektrárny, fotovoltaické panely, …

• Energie Země – geotermální projevy a systémy, geotermální elektrárny, přímé využití tepla, …

• Energie biomasy – zpracování biomasy, dostupné technologie, biopaliva, elektrárny na biomasu, …

• Budoucnost obnovitelných zdrojů – růst energetické spotřeby, rozvoj obnovitelných zdrojů, …

Každý obnovitelný zdroj je rozdělen na logické části, popisující jeho historii, princip práce, technologické postupy, typy zařízení až po charakteristiky největších světových elektráren. Informace jsou podávány stručnou a čtivou formou a výkladový text je doplněn množstvím ilustračních fotogalerií. Pro větší názornost a pochopení jsou důležité termíny a objekty prezentovány pomocí interaktivních schémat a animovaných nebo interaktivních 3D modelů. Kromě výkladových textů jsou na konec každé kapitoly zařazeny i multimediální složky didaktických testů, které umožňují použití titulu nejen jako moderního zdroje zajímavých informací, ale i jako součást energetického vzdělávání na školách.

Poslední kapitolou je zamyšlení nad tempem růstu spotřeby energie ve světě, omezenosti těžby fosilních paliv a budoucností a perspektivou prezentovaných obnovitelných zdrojů energie.

Publikace Obnovitelných zdrojů energie obsahuje 77 stran poutavého čtení se 450 fotografiemi, 68 ilustracemi, 20 trojrozměrnými modely, 24 videi a 13 interaktivními schématy. Není pochyb o tom, že je to dnes nejrozsáhlejší multimediální publikace o obnovitelných zdrojích, jakou můžete mít ve své elektronické knihovně.

Application when it first started automatically download the necessary application data (images and videos). The total size of downloaded data will be 694 megabytes

Electronic publication "Renewable Energy" will acquaint you with all aspects of the production of electricity from alternative sources, which are increasingly promoted in the energy mix of electricity producers.

The most common and best-known renewable source is still hydro power, although the power of wind and solar power in recent years also soaring. In addition to hydropower, wind and sun in the book is devoted attention and resources using geothermal energy and biomass.

Brief content of the publication

• Hydropower - types of hydropower and its usability, dams and reservoirs, water turbines and power plants, energy seas ...

• Wind energy - the energy of flowing air, history, parks and wind power, types of wind turbines ...

• energy from the sun - solar collectors and concentrators, tower and park, photovoltaic panels, ...

• Country Energy - Geothermal manifestations and systems, geothermal plants, direct use of heat ...

• Biomass energy - biomass, available technologies, biofuels, biomass power plant, ...

• The future of renewable energy - the growth of energy consumption, develop renewable sources ...

Each renewable resource is divided into logical sections, describing its history, the principle of work, processes, types of equipment and the characteristics of the world's greatest power. Information is given in a concise and readable form and explanatory text is accompanied by many illustrative photo galleries. For greater clarity and understanding are important terms and objects presented through interactive diagrams and animated or interactive 3D models. In addition to explanatory texts are at the end of each chapter is a multimedia didactic component tests, which allow use of the title not only as a modern source of interesting information, but also as part of the energy education in schools.

The last chapter is a reflection on the growth rate of energy consumption in the world, the limits of extraction of fossil fuels and future prospects presented and renewable energy sources.

Publications Renewable Energy contains 77 pages compelling reading with 450 photographs, 68 illustrations, 20 three-dimensional models, 24 videos and 13 interactive diagrams. There is no doubt that it is now the largest multimedia publications on renewable resources, such as you have in your electronic library.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less