Kỹ năng toàn thư
VuKhuc
1.0.0.11 Varies with device
Kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi

Hiện tại chúng tôi cung cấp tài liệu hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng như

- Nghệ thuật nói chuyện.
- Nghệ thuật nói chuyện thu hút.
- Kỹ năng mềm.
- Kỹ năng sống.
- Nghệ thuật bán hàng.
- Binh pháp tôn tử.
- 36 kế sách kinh doanh.
- Nghệ thuật xử thế của người xưa.
- Đắc nhân tâm.

Đặc điểm:
- Có thể đọc offline
- Giao diện thân thiện với người dùng
- Nội dung phong phú
- Tốc độ truy xuất nhanh
- Kích thước chương trình nhỏ gọn

Skill is the ability or the ability of subjects to perform one or a series of mature act on the basis of knowledge (knowledge or experience) in order to produce the expected results

Currently we offer training documentation skills such as

- Art talk.
- Art talk attracted.
- Soft skills.
- Life skills.
- The art of selling.
- The Art of War.
- 36 business strategies.
- Art of the ancients behave.
- Dale Carnegie.

Characteristics:
- Can be read offline
- User friendly interface to users
- Rich content
- Fast access speed
- Compact size program

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less