SAOL
Svenska akademien
1.2.4 Varies with device
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Denna upplaga innehåller cirka 125 000 ord, samt en unik stavningshjälp som gör det möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas.

Dessutom inkluderas en korsordshjälp: genom att trycka på mellanslag istället för varje bokstav som är okänd visas alla möjliga kombinationer.

Orden har försetts med markeringar för de ordled som ingår (ordled är de byggstenar som tillsammans formar ett ord). Detta bidrar till förståelsen och ger även möjlighet till konsekvent avstavning. Ordklass anges också för samtliga uppslagsord.

Den första upplagan av SAOL gavs ut 1874. Denna upplaga, SAOL 13, utkom 2006. Den innehåller bland annat 10 500 ord som tillkommit sedan den föregående upplagan, samtidigt som 5 500 ord försvunnit.

Det är viktigt att påpeka att alla svenska ord inte finns med i SAOL. De ord som tagits med är de mest använda i den levande, nutida svenskan, och är framtagna ur stora databaser med hjälp av frekvensanalys. Förenklat kan man säga att ord försvinner ur SAOL när de fallit ur bruk. (Ord ”avskaffas” heller aldrig, utan återkommer i SAOL om och när de återtas av brukarna.)

Vill man studera ord som inte återfinns i SAOL får man gå till Svenska Akademiens ordbok, SAOB, där samtliga svenska ord sedan Gustav Vasas tid finns med. Där får man mer information även om de ord som återfinns i SAOL.

Redaktionen för SAOL finns vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Stavningshjälpen har utvecklats av Oribi AB. Applikationen är utvecklad av Isolve AB.

The Swedish Academy Dictionary (SAOL) has long been the standard for spelling, pronunciation and bending of Swedish words. This edition contains about 125,000 words, and a unique spelling help that make it possible to search for a word even if you do not know exactly how they are spelled.

Also included a crossword puzzle help: by pressing the space bar instead of each letter is unknown, all possible combinations.

The words have been provided with markings for the ordled included (ordled are the building blocks that together form a word). This contributes to the understanding and also enables consistent hyphenation. Part of speech also provides for all entries.

The first edition of SAOL was released in 1874. This edition, SAOL 13, was published in 2006. It includes 10,500 words that have been added since the previous edition, while 5500 words disappeared.

It is important to note that all Swedish words not in SAOL. The words included are the most used in the living, contemporary Swedish, and are developed from large databases using frequency analysis. Simply put, the word disappears from SAOL when they have fallen out of use. (The word "abolished" never, but will return in SAOL if and when they are repossessed by the users.)

If you want to study the words that are not found in SAOL have to go to the Swedish Academy's dictionary, SAOB, where all Swedish words since Gustav Vasa is listed. Where to get more information, even if the words are found in SAOL.

The editors of SAOL are at the Department of Swedish, University of Gothenburg. Spelling Helper developed by Oribi AB. The application is developed by Isolve AB.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less