Biblia Română Cornilescu
Wiktoria Goroch
1.6 5.5mb
Biblia Română (Romanian Holy Bible)
Cornilescu (1921)

Dumitru Cornilescu (n. 4 aprilie 1891, comuna Slașoma, județul Mehedinți - d. 1975, Elveția) a fost ierodiacon și autor al unei traduceri în limba română a Bibliei, publicată în 1921, traducere care este în prezent cea mai răspândită traducere în rândul confesiunilor protestante (inclusiv cele neoprotestante).

Biblia (din lb. greacă βιβλίον, pl. βιβλία -cărți) se referă la scripturile sacre din iudaism și creștinism. Aceste scripturi sunt compilații ale unor documente separate (numite „cărți”) scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Numai Vechiul Testament are circa 100-150 scriitori diferiți, provenind din intelectualitatea aflată în serviciul conducătorilor politici. Cărțile sale au fost publicate separat și adunate în secolele I-II e.n. pentru a forma prima Biblie ebraică, Tanach, iar mai târziu, cu adăugiri, Biblia creștină, numită de creștini și Sfânta Scriptură.

Prima parte a Bibliei creștine este numită Vechiul Testament (din grecescul "palaia diathékè"). Vechiul Testament reprezintă în mare traducerea grecească (sau din aceasta în alte limbi) a textului sacru ebraic așa cum era el prin secol II î.e.n. O împărțire cu origine evreiască pe criterii funcționale a Vechiului Testament îl împarte pe acesta în Legea ("Legea lui Moise", "Pentateucul", adică primele "cinci cărți" ale Bibliei), Profeții și Scrierile Sfinte. A doua parte a Bibliei creștine este numită Noul Testament.

Prima traducere integrală a Bibliei în limba română a fost tipărită în 1688. Biblia a cunoscut mai multe traduceri în limba română. Denominațiile neoprotestante folosesc traducerea Bibliei în limba română de Dumitru Cornilescu, cu sau fără explicații. De remarcat că traducerea Cornilescu a fost inițial acceptată de Biserica Ortodoxă, prima traducere a lui Dumitru Cornilescu a apărut cu binecuvântarea patriarhului României, fiind ulterior respinsă de Biserica Ortodoxă (după ce preotul Dumitru Cornilescu a început să dea învățături specifice cultelor evanghelice cum ar fi îndreptățirea prin credință), dar folosită de Oastea Domnului și de confesiunile neoprotestante. Criticii din vremea publicării ei au considerat-o „net superioară oricărei alte traduceri, fiind prezentată într-o limbă suplă și curgătoare, care lipsește oricărei alte traduceri; fiind expusă într-o limbă care vorbește înseși inimilor oamenilor”. Biserica Ortodoxă Română a generat, la rândul ei, mai multe traduceri de-a lungul timpului, fie integrale fie parțiale, a Sfintei Scripturi, e.g., Biblia „Carol al II-lea”, Palia de la Orăștie, „Biblia pe versuri tocmită”.

Romanian Bible (Romanian Holy Bible)
King James Version (1921)

King James (b. April 4, 1891, the village Slaşoma, Mehedinti County - d. 1975, Switzerland) was deacon and author of a translation into Romanian of the Bible, published in 1921, translated which is currently the most widespread translation among Protestant denominations (including evangelical congregation).

The Bible (from Greek lb. βιβλίον, pl. Βιβλία -Books) refers to the sacred scriptures of Judaism and Christianity. These scripts are compilations of separate documents (called "books") written in a period of about 1000 years. Only has about 100-150 Old Testament writers as different from intellectuals in the service of political leaders. His books were published separately and assembled in I-II centuries C.E. to form the first Hebrew Bible, Tanach, and later, with additions, the Christian Bible, Holy Scripture called Christians.

The first part of the Christian Bible is called the Old Testament (in Greek "Palaia diathékè"). Old Testament Greek translation is in large (or in this other language) the sacred Hebrew text as it was the second century BCE A division of Hebrew origin on functional criteria of the Old Testament divides it in the Law (the "Law of Moses," "Pentateuch", ie first "five books" of the Bible), the Prophets and Holy Writ. The second part of the Christian Bible is called the New Testament.

The first full translation of the Bible into Romanian was printed in 1688. The Bible has seen many translations in Romanian. Neo-protestant denominations use Bible translation into Romanian by King James, with or without explanation. Note that NIV was initially accepted by the Church, the first translation of the King James Version was published with the blessing of Patriarch of Romania, was later rejected by the Orthodox Church (after the priest King James began to teach specific denominations Evangelical such as justification by faith), but used by the army of God and neo-Protestant confessions. Critics of the publication time they considered a "superior to any other translations, is presented in a language supple and flowing, lacking any other translations; It is exposed in a language that speaks very hearts of men. " The Romanian Orthodox Church has generated, in turn, more translations over time, either full or partial, of Holy Scripture, eg, the Bible "Charles II" Palia de la Orăştie, "Bible verses precisely" .

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less