Ap Ap, aplikacija za apartmane
CINOBER
1.2 Varies with device
Smartphone mobilna aplikacije za pribavljanje i slanje gostiju iznajmljivačima apartmana, soba i kuća za odmor. Aplikacija bi preko oglašavanja potražnje za smještajem, na brz i jednostavan način, mogla inicirati i omogućiti slanje viška upita za smještaj gostiju, te na taj način iznajmljivačima pribaviti goste.
Mogu je koristiti i posrednici (agencije) za brže i jednostavnije pronalaženje smještaja turistima. Namijenjena je dakle onoj osobi koju će potencijalni gost uživo ili na neki drugi način kontaktirati da bi si pronašao smještaj.

Pojednostavljeno rečeno, korisnici će imati priliku umrežiti se sa ostalim iznajmljivačima, (ali i posrednicima) u njihovom mjestu, te jedni drugima na brz i jednostavan način slati goste.


Na taj će se način mali iznajmljivači povezati u lokalne mreže, pa bi destinacija imala priliku ostaviti bolji početni dojam na gosta, te doći na glas kao neka u kojoj se u kratkom vremenu može naći smještaj za svačiji ukus.

Aplikacija NIJE namijenjena za oglašavanje ponude vlastitog smještaja, već se vlasnici smještaja javljaju na oglase potražnje za smještajem.


Način korištenja:
1. Potencijalni gost, ili netko drugi u njegovo ime, licem u lice, telefonski ili preko interneta pita iznajmljivača (ili posrednika) ima li trenutno, ili u određenom terminu slobodan smještaj.
2. U slučaju da kontaktirana osoba (iznajmljivač ili posrednik) iz nekog razloga ne može primiti tog gosta, kontaktirana osoba ga pita želi li možda da mu pronađe neki drugi slobodan smještaj, te ako dobije pozitivan odgovor, na mobitelu pali aplikaciju.
3. U njoj putem već pripremljenog obrasca kontaktirana osoba upisuje novi oglas, tj. na maksimalno pojednostavljen način odabire lokaciju, termin boravka, broj gostiju, vrstu smještaja, i eventualno neke druge neophodne parametre koji zahtijevaju ti gosti.
4. Oglas se šalje, i pristiže svim vlasnicima aplikacije koji imaju turističke objekte na željenoj lokaciji.
5. Oglas se čita, i ako ti korisnici aplikacije smatraju da neki njihov slobodan kapacitet odgovara zahtjevima gostiju, pozivaju pošiljatelja oglasa, i dogovaraju susret ili kontakt s gostima.


Aplikacija će za 2015. godinu biti besplatna, a neće biti potrebno ni registrirati se za njeno korištenje.

Smartphone mobile applications for the recruitment and sending guests owners of apartments, rooms and houses. Application to advertising over the demand for housing, in a quick and easy way, could initiate and enable sending redundant queries to accommodate guests, and thus owners provide guests.
They can also be used intermediaries (agencies) to quickly and easily find accommodation for tourists. It is intended therefore to the person that will be a potential guest live or otherwise contact you to find accommodation.

Simply put, users will have the opportunity to network with other owners, (and intermediaries) in their place and to each other in a fast and easy way to send guests.


In this way, small owners to connect to the local network, so the destination had the opportunity to leave a better initial impression on the customer, you get a reputation as some where in a short time can find accommodation to suit every taste.
 
The application is not intended to advertise offers its own accommodation, but owners of accommodation appear in ads in demand for housing.


To use:
1. Prospective customer, or someone on his behalf, face to face, by phone or over the Internet asks the landlord (or agent) is there currently, or within a certain period vacancies.
2. In the event that the contacted person (the landlord or agent) for some reason can not accept that the customer contacted the person he wants to ask you to find him another free accommodation, and if they get a positive response, the mobile application lights.
3. In her through already prepared form contacted person entered a new ad, ie. The maximum simplified method selects a location, dates of stay, number of guests, type of accommodation, and possibly some other necessary parameters that require your guests.
Fourth ad is sent, and arrive to all owners of applications that have tourist facilities at the desired location.
5. Advertising is read, and if your application users find that some of their free capacity meets the demands of guests, call the sender ads, and arrange meeting or contact with the guests.


An application for 2015 will be free and there will be no need to register for its use.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less