Energetický certifikát
Mobappsforall
1.05 Varies with device
Energetický certifikát potrebujú spoločnosti, správcovia , vlastníci budovy vždy pri dokončení budovy novej alebo už existujúcej, po významnej obnove, pri predaji alebo prenájme.

V celom procese certifikácie a jej objektívnosti je dôležitá nezávislosť odborne spôsobilej osoby vykonávajúcu certifikáciu.

Okrem zákonom stanovených príloh dostane klient s energetickým certifikátom v prípade záujmu aj správu z termovízneho merania zdarma .

Z energetického certifikátu vyplýva postup, ako spotrebu energie znížiť a tak ušetriť náklady za energiu.

Energetická certifikácia sa vzťahuje na :
rodinné domy
bytové domy
administratívne budovy
budovy škôl a školských zariadení
budovy nemocníc
budovy hotelov a reštaurácií
športové haly a iné budovy na šport
budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu

nevzťahuje sa na :
historické budovy, kostoly, dočasné stavby, priemyselné stavby, bytové budovy s dobou užívania menej ako 4 mesiace v roku, samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2

Energy certificate relevant, managers, building owners always at the completion of the building of a new or already existing, the significant recovery in sale or lease.

Throughout the certification process and its objectivity is an important independent qualified person carries out certification.

In addition to laws laid down in Annex client receives the energy certificate in the case of interest and report on thermovision measurement free.

Z energy certificate follows the procedure as energy consumption reduced, and thus save energy costs.

Energy certification covers:
Villas
Apartment houses
office building
school buildings and school facilities
hospital building
buildings Hotels and restaurants
sports halls and other buildings for sport
building in wholesale and retail services
other non-productive budovy energy consuming

does not apply to:
historic buildings, churches, temporary buildings, industrial buildings, residential buildings with duration of use of less than four months in the year, stand-alone buildings with a floor area less than 50 m2

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less