INTAXO Faktury i Księgowość
INTAXO Sp. z o.o.
1.7.6 Varies with device
Aplikacja INTAXO to fakturowanie i księgowość online w Twoim telefonie. W aplikacji wystawisz fakturę będąc poza biurem, sprawdzisz wystawione wcześniej faktury, dane kontrahenta lub np. cenę produktu. Jeśli nie znasz danych klienta możesz wyszukać go w bazie GUS podając jego NIP lub REGON - dane zostaną pobrane automatycznie. Każdą fakturę możesz wysłać e-mailem w formie załącznika PDF bezpośrednio z aplikacji wraz z podziękowaniem/prośbą o zapłatę. Ponadto masz stały dostęp do danych księgowych.

Główne możliwości programu do fakturowania INTAXO to:

★ wystawianie faktur VAT, pro forma, marża, zaliczkowych i końcowych
★ wystawiania faktur na podstawie istniejących faktur pro forma
★ obsługa faktur w walutach obcych, w języku polskim i angielskim
★ szybkie wystawianie faktur podobnych (klonowanie)
★ podgląd faktur (uproszczony i rzeczywisty)
★ wysyłanie faktur PDF do klientów e-mailem prosto z programu
★ wykonywanie zdjęć (skanów) faktur kosztowych
★ dodawanie i wyszukiwanie kontrahentów, towarów i usług
★ księgowość (podgląd kwot podatków dochodowego i VAT, składek ZUS)
★ katalog towarów i usług z funkcją wystawiania faktur z poziomu ww. katalogów
★ praca na telefonach i tabletach

Program do faktur INTAXO jest zintegrowany z kontem użytkownika intaxo.pl - dzięki temu użytkownicy mają dostęp do faktur zarówno z smartfona jak i komputera w przeglądarce internetowej.

Konto w INTAXO można założyć zarówno w aplikacji mobilnej jak i na stronie intaxo.pl. Rejestracja jest całkowicie darmowa i umożliwia zapoznanie się z programem przez 30 dni. Po okresie próbnym można wystawiać do 3 faktur miesięcznie całkowicie bezpłatnie!

Application INTAXO to invoicing and accounting online on your phone. In the application list an invoice being out of the office, a check made out invoices, data counterparty or eg. The price of the product. If you do not know the customer data you can look it up in the database GUS giving his NIP or REGON - the data will be downloaded automatically. Each invoice you send an e-mail as a PDF attachment directly from the application, along with thanks / request for payment. In addition, you have constant access to accounting data.

Key features of the program for invoicing INTAXO is :

★ issuing VAT invoices, pro forma margin, interim and final
★ invoicing based on existing pro forma invoices
★ service invoices in foreign currencies, in Polish and English
★ fast invoicing similar (cloning)
★ preview invoices (simplified and real)
★ PDF send invoices to clients via e-mail directly from the program
★ taking pictures (scans) of cost invoices
★ add and search partners, goods and services
★ Accounting (excerpt amounts of income taxes and VAT, social security contributions)
★ catalog of goods and services with the function of invoices from above. directory
★ work on phones and tablets

Program for invoices INTAXO is integrated with a user account intaxo.pl - so that users have access to the invoices from both the smartphone and the computer web browser.

INTAXO account can be set up in both the mobile application and on intaxo.pl. Registration is completely free and allows you to familiarize yourself with the program by 30 days . After the trial period, you can expose to the 3 invoices per month absolutely free!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less