Η εφαρμογή της NOMOS για Android περιβάλλον σαν προσφέρει τις παρακάτω χρήσιμες λειτουργίες:

Nέα της NOMOS

Νομοθεσία

- Θεματικά Ευρετήρια
- Ελληνικά Νομοθετήματα Βάσει Αριθμού & Έτους (Ή Σύνολο Νομοθεσίας Έτους)
- Ελληνικά Νομοθετήματα Βάσει Τεύχους & Φύλλου ΦΕΚ
- Πίνακας Κωδίκων, Συντάγματος & Άλλων Θεσμικών Νομοθετημάτων
- Έρευνα Με Λέξη
- Αναζήτηση ΠΟΛ

- Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα

- Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

- Προισχύσασες μορφές άρθρου

- Σε κάθε έρευνα υπάρχει δυνατότητα εξειδίκευσης καθώς και αναζήτηση άλλου άρθρου

Νομολογία

- Θεματικά Ευρετήρια
- Έρευνα Βάσει Άρθρου Ενάριθμου Νομοθετήματος (Αριθμός Νομοθετήματος, Έτος, Άρθρο)
- Έρευνα Βάσει Άρθρου Κώδικα
- Δικαστική Απόφαση Ελληνική & ΔΕΚ (Και Τυχόν Μνημονεύουσες Αυτήν Νεώτερες) & Γνωμ.ΝΣΚ Βάσει Αριθμού & Έτους
- Έρευνα Με Λέξη
- Έρευνα Με Λέξη ανάλογα με την Φύση των υποθέσεων - διαφόρων (Πολιτικές, Ποινικές, Διοικητικές, ΕΕ)

- Σε κάθε έρευνα υπάρχει δυνατότητα εξειδίκευσης

Στοιχεία Χρήσεως

- Ανά μήνα
- Ανά έτος
- Τελευταίες 100 μέρες

Η εφαρμογή προϋποθέτει συνδρομή στην ΝΟΜΟΣ, ενώ ο συνδρομητής μπορεί εισέλθει στην εφαρμογή με το username & password που χρησιμοποιεί για την ΝΟΜOS. Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή καθώς και την εγγραφή στην υπηρεσία NOMOS καλέστε στα 2106672301, 2106672302 & 2106672315.

The implementation of NOMOS for Android environment as offers the following useful features:

News of NOMOS

Legislation

- Theme Indexes
- Greek legislation By Number & Year (Or Total Year Law)
- Under Greek legislation Documents & Sheet Gazette
- Table of Codes, Constitution & other institutional instruments
- Search By Keyword
- Search POL

- When authorized Issued and apply legislation

- Links to Jurisprudence and columnist

- Article predecessor forms

- In each survey possible specialization and search another article

Jurisprudence

- Theme Indexes
- Research Based Article Enarithmou instruments (number of laws, Year, Article)
- Research Based Article Code
- Judicial Decision Greek & Justice (and any mentions Her Younger) & Gnom.NSK By Number & Year
- Search By Keyword
- Search By Keyword depending on the nature of the cases - various (civil, criminal, administrative, EU)

- In each survey possible specialization

Data Loss

- Per month
- Per year
- Last 100 days

The application requires a subscription to the LAW, and the subscriber can enter the application with the username & password using the NOMOS. For information on the application and the registration in the NOMOS call at 2106672301, 2106672302 & 2106672315.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less