A.J. Berculo Accountants
AppTomorrow BV
1.8 Varies with device
A.J. Berculo Accountants is een jong dynamisch kantoor met een snel groeiende cliëntenkring in Midden-Nederland. Ons kantoor in Nijkerk kent een bezetting van in totaal zes medewerkers. Onze jarenlange ervaring en de kleinschaligheid van ons kantoor in combinatie met korte communicatielijnen maken dat wij in staat zijn adequaat en snel met de benodigde vaktechnische inhoudelijkheid te reageren op de wensen en behoeften van onze relaties. Onze cliëntenkring bestaat uit vrije beroepsbeoefenaars, particulieren en een diversiteit aan bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Ter waarborging van de kwaliteit van onze werkzaamheden zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Onze visie op wat de accountant voor de ondernemer zou moeten betekenen mag blijken uit onze betrokkenheid, persoonlijke manier van werken en scherpe tariefstelling.

Ook al heeft u ons accountantskantoor niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW-alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte

A.J. Berculo Accountants is a young, dynamic firm with a fast growing client base in the central Netherlands. Our office in Nijkerk has a capacity of a total of six employees. Our long experience and the small scale of making our office along with short lines of communication that we are able to respond adequately and quickly with the necessary technical content of the wishes and needs of our clients. Our client base consists of independent professionals, individuals and a variety of businesses in the SME sector. To guarantee the quality of our work, we are affiliated with the Dutch Institute of Chartered Accountants. Our vision of what the auditor for the entrepreneur should mean is evident from our involvement, personal way of working and competitive pricing.

Even if you do not need us daily accounting firm, yet the subjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news to size and / or utilizing the VAT alert you must accept when you download this app push notifications.

New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Management Information
ask a question
Quick quote

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less