My Company Polska
Tarsago Polska
1.0.9 3.4mb
My Company Polska nowy magazyn biznesowy skierowany do grupy małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli tych firm i ich managerów. Jego zadaniem jest pomagać im w prowadzeniu biznesu, informować o rzeczach dla nich najważniejszych, a także inspirować do rozwoju.
Każdy numer magazynu składa się z czterech sekcji. W otwierającej pismo sekcji Know What przedstawiane są historie liderów firm i skuteczne strategie. W części Dossier redakcja przybliża reguły funkcjonowania wybranej branży lub gałęzi gospodarki, zaś w sekcji Know How zamieszczone zostaną liczne poradniki, pomagające prowadzić biznes w Polsce – z dziedziny finansów, inwestycji, ubezpieczeń, zarządzania, prawa i księgowości.

My Company Poland a new business magazine aimed at a group of small and medium-sized enterprises, owners of these companies and their managers. Its mission is to assist them in conducting business, to inform about the most important things for them, and also inspire the development.
Each issue of the magazine consists of four sections. In the opening section of the letter presented to Know What are the stories of leaders of companies and successful strategies. In the dossier editorial closer rules of functioning of selected industry or sector of the economy, while in the Know How will be included numerous guides to help run a business in Poland - in finance, investment, insurance, management, law and accounting.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less