Catalog điện tử
Johnny Nguyen
1.1 Varies with device
ECatalog là ứng dụng miễn phí chạy trên nền Android,hỗ trợ cho công việc giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách hàng và chia sẽ thông tin sản phẩm tự động lên Facebook.

Các tính năng chính :
- Như một cuốn catalog, để bạn giới thiệu thông tin và hình ảnh của sản phẩm tới khách hàng khi gặp mặt. Nhưng hỗ trợ bạn điều chỉnh, thêm hay xóa bớt các sản phẩm cũ một cách trực tiếp, nhanh chóng.

- Giúp quản lý các thông tin của sản phẩm, như một cuốn sổ ghi chú.

- Hỗ trợ bạn chia sẻ hình ảnh, thông tin của sản phẩm lên Facebook trực tiếp từ phần mềm. Điều này đặc biệt có lợi khi bạn là một chủ shop online. Ngoài ra chức năng Chia sẻ lên Facebook làm cho việc phổ biến sản phẩm của bạn không còn phải qua nhiều bước (lưu ảnh, chụp ảnh, ghi chú, rồi đăng nhập Facebook, upload, điều chỉnh, …). Chỉ cẩn một nút nhấn, thông tin và hình ảnh của sản phẩm sẽ được đăng tải tự động lên Facebook của bạn.

* Lưu ý: nếu không đăng nhập được Facebook từ phần mềm, vui lòng gỡ phần mềm Facebook rùi đăng nhập lại. Sau đó bạn có thể cài lại Facebook và sử dụng lại bình thường. Đây là lỗi do bên phía Facebook App.

ECatalog is a free application that runs on the Android platform, support for the introduction of products directly to customers and sharing product information automatically to Facebook.

Key Features:
- As a catalog, do you present information and photos of products to meet customers. But you support adjustment, adding or deleting old products, directly and quickly.

- To assist the management of product information, such as a note pad.

- Assist you to share pictures, product information on Facebook directly from the software. This is especially useful if you are an online shop owner. Also on Facebook Share function makes the popular products you no longer have multiple steps (save photos, take pictures, notes, and then logged in to Facebook, upload, adjustable, ...). Just press a button, information and images of the product will be automatically posted to your Facebook.

* Note: if you can not login from Facebook software, please uninstall the software rùi Facebook login. Then you can install and use Facebook to normal. This is the error due to the Facebook App.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less