S Sale - SmartApp for Sale
DVMS
2.0 Varies with device
Bạn gặp rắc rối khi quản lí các đơn hàng của nhân viên?
Bạn gặp khó khăn trong việc quản lí nhân viên làm việc bên ngoài ?
Bạn cảm thấy phức tạp khi tổng kết báo cáo bán hàng bán hàng của hàng trăm nhân viên?

S-Sale sẽ là giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
S-Sale là ứng dụng dùng để quản lí hệ thống bán hàng cho doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình B2B.
Với các tính năng như hiện danh mục chi tiết của sản phẩn,quản lí đơn hàng, quản lí khách hàng, thông tin nhân viên, báo cáo đơn hàng và doanh thu, nhân viên bán hàng sẽ dễ dàng quản lí đơn hàng và khách hàng của mình hơn. Doanh nghiệp có thể quản lí nhân viên và các đơn hàng một cách đồng bộ và hiệu quả. Tất cả đều có thể dễ dàng thực hiện với 1 chiếc smartphone.

S-sale – giải pháp tối ưu cho hệ thống quản lí hệ thống bán hàng.

Tính Năng:
- Quản lý Khách hàng
- Quản lý Sale
- Quản lý Sản phẩm.
- Quản lý Đơn hàng.
- Quản lý Tracking.
- Bác cáo theo nghiệp vụ.

Nếu bạn cần tích hợp app vào các phần mềm quản lý của doanh nghiệp bạn, như ERP, nhân sự, tài chính, bán hàng, marketing... thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

DVMS COMPANY
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn Phòng Hà Nội: Tầng 9 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.com.vn | http://b2bcloud.mobi | http://giaiphaptindung.com | http://giaiphapnganhang.com| http://giaiphapgiaothong.com | http://smsgatewayapi.net | http://bacsigiadinh.asia | http://giaiphapbenhvien.com

DVMS chuyên:
* Tư vấn thiết kế các ứng dụng trên mobile và tablet: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Nhận viết các ứng dụng trên mobile và tablet: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...

You have trouble managing the orders of the staff?
You have difficulty in managing employees work outside?
You feel complicated when summarizing sales report sales of hundreds of employees?

S-Sale will be the best solution for your business.
S-Sale is an application used to manage sales systems for business enterprise under the B2B model.
With features such as detailed current list of related products, order management, customer management, employee information, reported orders and sales, sales staff will easily manage orders and customer their products. Enterprises can manage employee and orders in a coordinated and effective. All of them can be easily done with one smartphone.

S-sale - the optimal solution for managing system sales system.

Function:
- Customer management
- Manage Sale
- Product Management.
- Manage Orders.
- Management and Tracking.
- Report by the service provider.

If you need to integrate the app into the management software for your business, such as ERP, HR, finance, sales, marketing ... then you can contact us with the following information:

DVMS COMPANY
Address: 150/30 Axis Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hanoi Office: 9th Floor 169 Nguyen Ngoc Vu Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Phone: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.com.vn | http://b2bcloud.mobi | http://giaiphaptindung.com | http: //giaiphapnganhang.com | http://giaiphapgiaothong.com | http://smsgatewayapi.net | http://bacsigiadinh.asia | http://giaiphapbenhvien.com

DVMS specialist:
* Design consultant on mobile apps and tablets: Iphone, Ipad, Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry ...
* Get to write applications on mobile and tablet: Iphone, Ipad, Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less