STracking
DVMS
2.0.1 Varies with device
Hệ thống giám sát vận tải từ xa thông minh SAttendance và hệ thống định vị STracking
Với những ưu điểm của STracking:

1. Không phải mua tài khoản người dùng như các hệ thống định vị hiện nay, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng đối tượng cần theo dõi là không giới hạn và doanh nghiệp có thể tự thêm hoặc bỏ bớt đối tượng cần theo dõi. Điều này cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

2. Tất cả các tính năng đều được sử dụng dễ dàng thông qua chiếc điện thoại di động hoặc qua website.

3. Hệ thống server và dữ liệu được quản lý và sử dụng cho duy nhất doanh nghiệp của bạn và do chính bạn quản lý nên tốc độ nhanh hơn và đảm bảo tính bảo mật của thông tin cũng như quyền riêng tư của nhân viên trong doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn sử dụng hệ thống định vị thông thường khác thì mọi dữ liệu của bạn sẽ lưu trên hệ thống của đơn vị cung cấp dịch vụ và hệ thống này thường dùng chung cho nhiều khách hàng. Vậy bạn có yên tâm khi giao thông tin về vị trí, lịch trình đi lại của nhân viên của bạn cho đơn vị khác quản lý hay không? Đối với STracking thì hoàn toàn ngược lại, toàn bộ dữ liệu do doanh nghiệp bạn quản lý

4. Hệ thống không chỉ định vị thông qua GPS mà còn qua các trạm thu phát sóng điện thoại, qua mạng wifi, GPRS ... nên độ ổn định cao và ít bị mất tín hiệu

5. Hệ thống server quản lý trực quan và dễ sử dụng thông qua giao diện website. Đồng thời sử dụng chính tên miền và các yếu tố nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp.

Nếu bạn dùng hệ thống định vị khác thì link truy cập vào hệ thống thường là tên miền của đơn vị cung cấp, còn với STracking thì link truy cập vào hệ thống là chính tên miền website của bạn.

6. Dễ dàng nâng cấp và tích hợp vào các phần mềm quản lý của doanh nghiệp hoặc tích hợp các tính năng khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.

7. Ngoài ra nếu quý khách không có nhiều đối tượng cần định vị thì có thể chọn mua các gói dịch vụ của DVMS, khi đó quý khách sẽ không cần đâu tư hạ tầng công nghệ thông tin như tên miền, hosting ...


Nếu bạn cần tích hợp app vào các phần mềm quản lý của doanh nghiệp bạn, như ERP, nhân sự, tài chính, bán hàng, marketing... thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

DVMS COMPANY
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn Phòng Hà Nội: Tầng 9 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.com.vn | http://b2bcloud.mobi | http://giaiphaptindung.com | http://giaiphapnganhang.com| http://giaiphapgiaothong.com | http://smsgatewayapi.net | http://bacsigiadinh.asia | http://giaiphapbenhvien.com

DVMS chuyên:

* Tư vấn thiết kế các ứng dụng trên mobile và tablet: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Nhận viết các ứng dụng trên mobile và tablet: Iphone, Ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...

Monitoring System remotely intelligent transport and navigation system SAttendance STracking
With the advantages of STracking:

1. Not buying user account as the current positioning systems, which means that the number of beneficiaries should be monitored is unlimited and can now add or remove objects to Watch . This also helps businesses save a lot of costs.

2. All of the features are easy to use via mobile phone or via the website.

3. System server and data is managed and used only for your business and yourself by management to speed faster and ensure the confidentiality of information and privacy rights of employees in Your Business.

If you use conventional positioning system other data, all of you will be saved on the system of service providers and systems are often shared among multiple customers. So you can rest assured when communicating information about the location, travel schedules of your staff for another unit manager or not? For the complete opposite STracking, all data from your enterprise management

4. The system not only positioning through GPS but also via phone base stations, via wifi, GPRS ... so high stability and low signal loss

5. server management system intuitive and easy to use interface through the website. Also, using the domain name and the brand identities of enterprises.

If you use a navigation system, the link to access another system is usually the domain name providers, also with STracking the link to access the domain name system is your website.

6. Easy to upgrade and integrate into management software or integrated Enterprise other features according to the needs of the business.

 7. Also if you do not have many objects need to locate, you can choose to purchase the service package of DVMS, then you will not need to invest in information technology infrastructure as domain name, hosting ...


If you need to integrate the app into the management software for your business, such as ERP, HR, finance, sales, marketing ... then you can contact us with the following information:

DVMS COMPANY
Address: 150/30 Axis Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hanoi Office: 9th Floor 169 Nguyen Ngoc Vu Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Phone: +84836028937 | +84835531145
USA & CANADA: 0107276627 | 0108158626 | 0119727689
Email: sale@dvms.vn
Website: http://dvms.com.vn | http://b2bcloud.mobi | http://giaiphaptindung.com | http: //giaiphapnganhang.com | http://giaiphapgiaothong.com | http://smsgatewayapi.net | http://bacsigiadinh.asia | http://giaiphapbenhvien.com

DVMS specialist:

* Design consultant on mobile apps and tablets: Iphone, Ipad, Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry ...
* Get to write applications on mobile and tablet: Iphone, Ipad, Android, Tablet, Windows Phone, Blackberry ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less