VB Smart
F5IT.no
1.9.0 Varies with device
En gang i tiden var det nok å kunne montere rør for å være rørlegger. For de fleste hadde jobben bare en praktisk side. I dag settes det krav for HMS, kvalitetssikring og dokumentasjon. For de som sitter på kontoret har også nye regelverk medført større endringer, for håndtering av medarbeiderne, sykemeldinger, miljøkrav m.m. Selv om alt dette kan være nødvendig vil en ofte føle at kravene gjør jobben vanskeligere. Og mens alle rørleggere behersker den fysiske delen av arbeidet kan den administrative, eller byråkratiske, ofte oppleves som vanskelig, tidkrevende og lite spennende.

Ideen med VB Smart er å bruke ny teknologi for å lette denne siste delen av arbeidet for. Istedenfor å sende dokumenter med rørleggeren ut på jobb og istedenfor å sende lederen på kurs for at han skal lære å behandle sykemeldinger korrekt, lager vi prosesslister for dette. En prosessliste er en avansert sjekkliste. Ideen er å hjelpe brukeren gjennom omstendelige prosesser. Det du vet er når du benytter en prosessliste er at jobben utføres riktig, enten det er snakk om å montere en trykktank eller ha en medarbeidersamtale. Det VB gjør er å omforme regler og dokumenter, også det vi kan kalle ”best practices”, til prosesslister. Din jobb, som leder, kontormedarbeider eller rørlegger, er å starte opp prosesslisten og så følge denne punkt for punkt. Når du har kommet gjennom prosesslisten vil datasystemet ha samlet og lagret all informasjon. Dette kan da brukes for å sende rapporter til kontoret, til kunden og til offentlige myndigheter.

Once upon a time it was enough to mount pipe to be a plumber. For most people had the job only a practical side. Today, requirements for safety, quality assurance and documentation. For those sitting in the office also has new regulations resulted in major changes for managing employees, sick leave, environmental standards mm Although all this may be required will often feel that the requirements makes the job harder. And while all plumbers mastered the physical part of the work, the administrative or bureaucratic, often perceived as difficult, time consuming and not very exciting.

The idea with VB Smart is to use new technology to facilitate this last part of the work. Instead of sending documents with the plumber out of work and instead to send the manager on course for him to learn how to treat sick notes correctly, we make process lists for this. A process list is an advanced checklist. The idea is to help the user through lengthy processes. What you know is when you use a process list is that job done properly, whether you're talking about mounting a pressure tank or have an appraisal interview. The VB does is to reshape policies and documents, also what we might call "best practices", to process lists. Your job, as a manager, office worker or plumber, is to start up the process list and then follow this step by step. Once you have come through the process list will your computer system have collected and stored all information. This can then be used to send reports to the office, to the customer and to public authorities.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less