Medewerkers Zorgwerk
B.V. Zorgwerk
1.10.4 Varies with device
Ben je medewerker van Zorgwerk? Download dan nu de nieuwste versie van de app op je smartphone of tablet. Met de slimme Zorgwerk-app bepaal jij zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Zo kun je werk en privé optimaal op elkaar afstemmen. Wil je bijvoorbeeld full-time werken of extra werken naast een vaste baan of studie? Alles kan, want met de app heb jij de regie volledig in eigen hand.


Reageer live op diensten:
De dynamische tegels geven je real-time informatie over het actuele aanbod diensten voor de branches waar jij ingezet kunt worden. Nieuwe diensten zijn direct zichtbaar en je kunt er 24/7 op reageren. Meestal ontvang je binnen één minuut een bevestiging dat je bent ingepland, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Ook kun je reageren op opdrachten (vacatures) voor langere tijd.

Registreer beschikbaarheid:
Zijn er nog geen open diensten? Laat weten wanneer je kunt werken! Diensten die worden uitgezet en passen bij jouw beschikbaarheid en profiel worden dan dagelijks automatisch aanbevolen. Je vindt alle aanbevolen diensten in de app-inbox. Je kunt het rooster vervolgens deels of volledig accepteren. Super handig!

Voorbereid aan het werk:
Alle belangrijke informatie over opdrachtgevers en werksituaties vind je in de app. De Z-docs documentbibliotheek bevat daarnaast Vilans-protocollen en procedures/werkinstructies van opdrachtgevers. Voordat je gaat werken kun je bovendien in de app een persoonlijke instructie van de opdrachtgever ontvangen. Je bent dus altijd volledig op de hoogte voordat je gaat werken. En dankzij de handige integratie met bijna alle routeplanner- en OV-apps kom je altijd op tijd aan op je bestemming.

Geldzaken:
Je wordt bij Zorgwerk natuurlijk niet lastig gevallen met het invullen van papieren óf digitale werkbriefjes. Je krijgt gewoon wekelijks volautomatisch je salaris uitbetaald. We weten immers waar en wanneer je hebt gewerkt. Heb je een keer korter of langer gewerkt dan gepland? Dan kun je super eenvoudig de gewerkte tijden aanpassen. De status van de betaling kun je volgen via de app en vanzelfsprekend heb je ook al je loonstroken en jaaropgaven bij de hand.

Bevoegd- & Bekwaamheden:
Als je werkt in zorg, welzijn of kinderopvang is het belangrijk om je bevoegd- en bekwaamheden op pijl te houden. De app helpt je om overzicht te houden van wat jij als beroepsbeoefenaar mag (bevoegd) en kan (bekwaam). Zo kun je gericht aan collega's vragen of ze je nog eens instrueren of initiatief nemen om een training volgen. Je handelingenlijst is ook voor de opdrachtgevers waar je gaat werken inzichtelijk, zodat zij jouw inzet optimaal op de actuele (zorg)vraag kunnen afstemmen.


Nog niet bij Zorgwerk ingeschreven?
Solliciteer dan vandaag nog via Zorgwerk.nl op één van onze vacatures. Nadat je bent ingeschreven heb je direct toegang tot de app. Zorgwerk is de enige landelijke specialist in personeelsdiensten voor de zorg, welzijn, GGZ en kinderopvang.

Are you an employee of Care Work? Then download the latest version of the app on your smartphone or tablet. The smart Zorgwerk app you decide where, when and how often you work. So you can work and private matching optimally. Need example of full-time work or extra work in addition to a regular job or study? Everything is possible, because the app you'll be directed in full control.


Reply live performance:
The dynamic tiles give you real-time information about the current offer services for the branches which are to be deployed. New services are readily visible and available to react 24/7. Usually you will receive a confirmation that you are scheduled within one minute, even outside office hours and on weekends. You can also respond to commands (jobs) for a long time.

Register availability:
There are no services open yet? Let us know if you can work! Services that are turned off and match your availability and profile will be automatically recommended daily. You can find all the featured services within the app inbox. You can then accept partially or fully the roster. Super convenient!

Ready to work:
All important information about clients and work situations can be found in the app. The Z-docs document library also includes Vilans protocols and procedures / work instructions from clients. Before you start working, you can also receive personal instruction from the client app. So you are always fully informed before you start working. And thanks to the handy integration with almost all routeplanner- and OV apps you'll always be on time at your destination.

Money matters:
You are of course at Zorgwerk not bothered with filling out paperwork either digital timesheets. You just get automatic weekly paid your salary. After all, we know when and where you have worked. Have you worked then scheduled times shorter or longer? You can super easy to adjust the hours worked. The status of the payment can be followed via the app and of course you also have all your payslips and annual statements at hand.

Powers & Competencies:
If you work in health care or child care, it is important to keep your powers and abilities arrow. The app helps you keep track of what you can as a professional (authorized) and can (proficient). So you can request addressed to colleagues if they instruct you again or take the initiative to follow a workout. Your actions list is also for the clients you will work transparent so they can tailor your best bet on the current (care) demand.


Not yet registered with Care Work?
Then apply today via Zorgwerk.nl at one of our vacancies. Once you are registered you have direct access to the app. Care work is the only national specialist personnel for the care, welfare, mental health and child care.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less