Si.blagajna
Superius
Varies with device Varies with device
Storitev Si.blagajna je namenjena podjetjem, ki prodajajo storitve in blago za gotovino ali preko POS terminala oz. kartic, za kar morajo končnemu kupcu izdati račun. Namenjena je predvsem tistim, ne glede na branžo in vrsto dejavnosti, ki do sedaj niso izdajali računov, pišejo račune na paragonski blok, uporabljajo stare registrirne blagajne ali DOS programe.

Storitev je tako primerna tudi za male podjetnike, kot so kavarne, manjše trgovine, frizerski, lepotni in kozmetični saloni, zlatarji, pekarne, mesnice, mehaniki, turistične kmetije in gorske koče, športni klubi, zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije, odvetniške pisarne, razna društva idr., pa tudi za tiste, ki so mobilni in veliko na terenu, kot so dimnikarji, taksisti ipd.

Funkcionalnosti Si.blagajne:

· Hitro izdajo računov končnemu kupcu ali pravni osebi
· Povzetek dnevnega poslovanja
· Delo z zalogami in normativi
· Nastavitev merskih enot za hiter izračun cen
· Oddaljen dostop do podatkov o prodaji in analiza prometa
· Možnost dodeljevanja različnih pravic uporabnikom (lastnik/prodajalec)
· Lažji prenos podatkov do računovodstva
· Povezava z bazo PIRS za lažji vnos podatkov pravne osebe (kupec/dobavitelj)
· Povezava s FURS (od dneva veljave novega zakona)
· Tiskanje računov na različnih napravah
· Samodejna sinhronizacija podatkov
· Izdajanje in tiskanje računov tudi v formatu A4

Prednosti Si.blagajne:

· Celostna storitev
· Enostavna namestitev in takojšen začetek uporabe
· Nizki stroški začetka uvedbe
· Ugoden mesečni najem storitve: blagajniškega programa in naprav
· Podpora 24/7
· Storitev v oblaku zagotavlja shranjevanje podatkov (ni strahu v primeru uničenja ali izgube naprave)
· Brezplačna samodejna nadgradnja v primeru izboljšav blagajniškega programa, ali v primeru zakonskih zahtev
· Možnost uporabe blagajniškega programa tudi v primeru izpada internetne povezave
· Omogočena začasna zamrznitev uporabe v primeru sezonske dejavnost

Blagajniški program deluje na napravah z operacijskim sistemom Android v.4+

Si.blagajna service is intended for companies that sell services and goods for cash or through a POS terminal or. cards, which must issue an invoice to the end customer. It is intended primarily for those, regardless of the economic sector and type of activity, which did not issue invoices, write on the printed receipts, invoices, use the old cash registers or DOS programs.

    The service is also suitable for small entrepreneurs, such as cafes, small shops, hairdressing, beauty and beauty salons, jewelers, bakeries, butchers, mechanics, farmhouses and mountain huts, sports clubs, medical and dental clinics, law firms, various societies et al., as well as those that are mobile and many in the field, such as chimney sweeps, taxi drivers and the like.

Si.blagajne functionality:

· Fast invoicing for end-user customer or a legal person
· Summary of daily operations
· Work with stocks and norms
· Setting units for rapid calculation of prices
· Remote access to data on sales and traffic analysis
· Possibility of granting different rights to the users (owner / seller)
· Facilitating the transfer of data to accounting
· Link to the database PIRS for easier data entry of the legal person (buyer / supplier)
· Link with PARS (from the date of effect of the new law)
· Printing accounts on different devices
· Automatic synchronization of data
· Issuing and print invoices in A4 format

Benefits Si.blagajne:

· Integrated services
· Easy to install and immediate application
· Low cost of entry into the introduction
· Affordable monthly rental services: cash program and devices
· Support 24/7
· Service Cloud provides data storage (there is no fear in the event of destruction or loss of the device)
· Free automatic upgrade in case of cash improvement program, or in the case of legal requirements
· The ability to use the cash program in the event of failure of the Internet connection
· Allows the use of a temporary freeze in the case of seasonal activity

Cash program works on devices with Android v.4 +

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less