iT-iDhamma เป็น App สำหรับเล่นบนเครื่อง iPhone เป็นโครงการจัดสร้างหนังสือธรรมะสำหรับผู้ใช้ iPhone ให้มีความสะดวกในการที่จะสามารถเข้าถึง หนังสือธรรมะ เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกและช่วยเผยแพร่ธรรมะ ให้มากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางผ่านทาง www.dhammatoday.com เพียงอย่างเดียว
วิธีการใช้งาน
เลือกหนังสือที่สนใจอ่านจากตู้หนังสือ
สามารถเปลี่ยนหน้าได้โดยวิธีการลากนิ้วไปทางซ้าย เพื่อเปิดไปหน้าถัดไป หรือ ลากนิ้วไปทางขวา เพื่อพลิกกลับไปหน้าก่อนหน้า
เมื่อต้องการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ ให้กดบนหน้าจอสองครั้งติดต่อกัน (Double Tab)
เครื่องมือ Slider ใช้สำหรับเลื่อนเพื่อเลือกไปยังหน้าที่ต้องการอย่างรวดเร็ว โดยสามารถดูหมายเลขหน้าได้จากช่องมองตัวเลขด้านขวา
ที่คั่นหนังสือ เมื่อต้องการคั่นหน้านั้นไว้ สามารถกดได้ที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปหนังสือ ซอล์ฟแวร์จะทำการคั่นหน้าหนังสือเล่มนั้นๆไว้เพื่อเปิดมาในครั้งถัดไป
เมื่อต้องการกลับมาดูที่หน้า สารบัญ สามารถกดที่ปุ่ม Content ที่อยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

สถาบัน วิมุตตยาลัย - สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งการตื่นรู้ สู่อิสรภาพ

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less