Daily Hida - לימוד החיד"א היומי
Roi Reshef
3.0 0.6mb

Follow us on twitter:
@OYWapp

לימוד יומי מלוקט מכל ספרי מר"ן החיד"א בלשון קדשו ממש, דבר דבור על אופניו, על סדר הפרשיות ובהתאם לזמני ומועדי השנה, בבחינת "דבר בעתו מה טוב".
הלימוד היומי בספר מחולק לשלשה חלקים: שתי הלכות בכל יום, מוסר, וחידוש על הפרשה.

השי"ת יזכנו להגדיל תורה ולהאדירה ולהיות ממזכי הרבים. זכות התורה וזכות מר"ן החידא תהא מגן בעדנו ובעד כל עם ישראל לחיים טובים ולשלום אכי"ר.

אם אתם בעלי זכויות יוצרים על ספרי קודש ומעוניינים לזכות את הרבים אתם מוזמנים לפנות ל:
roy.myapp@gmail.com

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less