Tomke
Afûk
1.4 403.4mb

Boartsje mei Tomke

Lês en boartsje mei Tomke. Sjoch nei de film of lês it ferhaal foar.

Lees en speel met Tomke. Kijk naar de film of lees het verhaal voor.

De pjutten kinne sels boartsje mei puzels en spultsjes.

De peuters kunnen zelf spelen met puzzels en spelletjes.

De Tomke app bestiet út:

- 4 Tomke boekjes
- Mooglikheid om sels foar te lêzen of foarlêzen wurde mei film
- puzels by de ferhalen en it spultsje ‘sykje it plaatsje’

De Tomke app bestaat uit:
- 4 Tomke boekjes
- Mogelijkheid om zelf voor te lezen of voorgelezen worden met film
- Puzzels bij de verhalen en het spelletje ‘zoek het plaatje’

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad

...more ...less