PTT 84Tambon
PTT Group
1.1 180.5mb

“โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง” เป็นกิจกรรมที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และชุมชนใน ๘๗ ตำบลทั่วประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทูลเกล้าถวายผลสำเร็จของการดำเนินงานเป็นราชสักการะ เพื่อเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ชุมชน เครือข่าย องค์กรท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ กลุ่ม ปตท. โดยได้สะท้อนถึงความหมายอันลึกซึ้งของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติให้เป็นจริง และแสดงรูปธรรมหลายด้านของการพัฒนาชุมชน ที่ชุมชนต้องรู้จักตนเอง พร้อมทั้งเลือกแนวทางการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง โดยกระจายในครัวเรือนพอเพียงอาสาที่เข้าร่วมถึง ๙,๔๕๖ ครัวเรือน สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นความรู้ที่สำคัญของการ “พลิกใจ” ไปสู่ความพอเพียง ซึ่งทำให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น

ดังนั้น ปตท. จึงได้รวบรวมความรู้ที่ปรากฏจากการปฏิบัติของชุมชนทั่วทุกภาคเหล่านี้ มาไว้ในสื่อรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญคือในรูปของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อความสะดวกในการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นความรู้จากชนบท สู่เมือง และจะกระจายไปทุกปริมณฑลในสังคมไทย เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป


ร่วมพัฒนาโดย
บริษัท ไกเซอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และ บริษัท แอพสเฟียร์ กรุ๊ป จำกัด

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad

...more ...less