Hamshahri Kheradnameh
TGBS
1.0.1 4.7mb

زمينه تخصصي توجه و رويكرد مجله «خردنامه همشهری» عرصه دینپژوهی است و وجهه همت آن را ميتوان مساهمت و نقشآفريني در ارتقای ادبيات انديشهاي و مطالعات پايهاي مباحث دينپژوهانه دانست. خردنامه جایی است که در آن علوم انسانی در کنار علوم اسلامی معنا پیدا می کند و نویسندگان مجله به کمک این دو ابزار می کوشند تا وضع انسان ایرانی امروز را تبیین و تحلیل کنند.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less