• All iOS Apps
  • >
  • Books
  • >
  • คู่มือเด็กไทยหัวใจรักชาติ (ระดับปฐมวัย)

คู่มือเด็กไทยหัวใจรักชาติ (ระดับปฐมวัย)
Soontornfilm
1.0 65.7mb

คู่มือเด็กไทยหัวใจรักชาติ (ระดับปฐมวัย) เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่ คุณครู ผู้ดูแลเด็ก สามารถนำไปใช้กับเด็กที่ตนดูแล โดยเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย อันจะนำมาซึ่งความรักในประเทศชาติต่อไป
คู่มือเด็กไทยหัวใจรักชาติ (ระดับปฐมวัย) มีเป้าหมายต้องการปลูกฝังการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เพราะการเอาใจเขามาใส่ใจเราเปรียบดังหัวใจในการบ่มเพาะเด็กให้เติบใหญ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความรัก เคารพกัน และยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน นำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก่อให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งของสังคมไทย และคู่มือเล่มนี้สามารถบอกให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครู ผู้ดูแลเด็ก ให้รับทราบ และเข้าใจกระบวนการในการสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less