Sách nói Phật giáo - Audio Book
HATRAN
1.2 371.2mb

Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh, không phân biệt ai. Đạo Phật nói lên sự thật, là một con đường khách quan để đi tới chân lý. Giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý khách quan. Phật chỉ là người phát hiện, dấn thân và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hơn thế, khi hiểu Đạo Phật sẽ thấy các đức Thế tôn thậm chí không coi Phật là một quả vị, là chứng đắc... mà chỉ là sự quay về với bản nguyên của vũ trụ.

Số tiền thu được từ ứng dụng này sẽ được sử dụng để phát triển kho Sách nói Phật giáo và các ứng dụng miễn phí cho cộng đồng.

Cám ơn bạn đã sử dụng app Sách nói Phật giáo và xin ghi nhận công đức đóng góp của bạn.

Trân trọng,

Sách nói Phật giáo team

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less