MBAKKU Mag
80root
2.2 25.1mb

MBA KKU คือ Application Shelf ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้บริการการสืบค้นข้อมูลวารสารต่างๆ ผลงานด้านวิชาการของคณาจารย์ การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท รวมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทดิจิตอลของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
http://www.mbakku.com
http://www.facebook.com/mbakku

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less