10 bài chú công đức
HATRAN
2.0 55.4mb

Mười bài chú công đức cho Phật Tử.

Trì tụng mười bài chú này của Phật giúp cho Phật tử:

- Tiêu trừ phiền não
- Tránh khỏi tai nạn
- Tu thân dưỡng tánh
- Sau này được về cõi Tịnh độ

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less