STOU eBooks ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โลกหนังสือออนไลน์ เป็นโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมหายากที่มีคุณค่าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์พกพา โดยเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน และองค์การทางการศึกษา อันจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต และไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้ ของหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก งบประมาณงบอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less