RapeeSagarik
80root
1.0.0 20.9mb

แอพพลิเคชั่น RapeeSagarik จัดทำขึ้นโดยสถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อรวบรวมผลงานของ ศาสตราจารย์ ระพี
สาคริก ปราชญ์ของแผ่นดิน ผู้มุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกชนชั้นอย่างเท่า
เทียมกัน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ จินตนาการและปลุกจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้ให้แก่ทุกคน
ผลงานของ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ที่ถูกเผยแพร่ภายใต้แอพพลิเคชั่นนี้ ประกอบด้วย
1. ผลงานการเขียนหนังสือ
2. บทความต่างๆ
3. โครงการระพีเสวนา
สถาบันอาศรมศิลป์ได้เห็นถึงคุณค่าของต่างๆ ที่ท่านได้เพียรพยายามสั่งสอนให้ความรู้ไว้ จึงได้ตั้งใจมั่นที่จะ
สืบสานปณิธานของท่านไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและดำรงตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสืบไป

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less