Đại Đường Song Long
DUY THAI
2.0 10.6mb

Coi truyện Đại Đường Song Long của Huỳnh Dị, chương trình có các chức năng:
- Lật trang kiểu ebook
- Lựa hồi muốn coi
- Đánh dấu trang muốn coi
- Lưu vị trí đang coi

Content rating: Rated 12+ for the following:
- Infrequent/Mild Realistic Violence

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less