NetPort.Karlshamn är en Triple Helix-organisation, som syftar till ökad samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet. Därmed skapas förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling i och omkring Karlshamn.

NetPort främjar utvecklingen och spridningen av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. Det sker främst genom att initiera och delta i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners och finansiärer. Målet är att dessa projekt – som alla är av Triple Helix-karaktär – ska bilda grogrund för samhällelig utveckling på olika plan.

NetPort.Karlshamn har tre engagerade intressenter – kommunen, högskolan och näringslivet. Tillsammans arbetar de för en gemensam sak: tillväxt och samhällsutveckling. Alla som bor och verkar i Karlshamns kommun drar nytta av tillväxten i form av nya arbetstillfällen, fler invånare och ökade skatteintäkter.

Näringslivet kan utvecklas i nära samverkan med högskola och forskning, och får därmed tillgång till nya kunskaper och upptäckter. Nya företag kan startas och få den finansiering och det stöd som behövs via NetPorts partner Blekinge Business Incubator.

Högskolan kan attrahera fler studenter, lärare och forskare. Studenterna kan få mentorer och praktikplatser i näringslivet, medan företagen kan initiera kommersiellt användbara forskningsprojekt.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less