Kiosk Blue AB
Adam Lukowicz
1.1 45.0mb

Kiosk aplikacji reklamowych firmy Blue-AB
przygotowującej m.in. publikacje
na tablety (gazety, katalogi, prezentacje).
Jest to interaktywna reklama, która pokazuje,
w jaki sposób można przedstawić każdą publikację
na tabletach, tak aby czytelnik mógł nie tylko czytać
i przeglądać strony wydania, lecz także bawić się,
odkrywając dodatkową zawartość. Aplikacja prezentuje,
w jaki sposób treść może być wzbogacona o multimedia,
elementy przesuwane zawierające tekst,
zdjęcia lub inną grafikę, dodatkowe elementy
uruchamiane poprzez dotknięcie określonego
punktu na polu strony. Reklama skierowana jest
do wydawców gazet, magazynów, biuletynów,
oraz właścicieli firm, którzy chcą by ich firma lub produkt
były zaprezentowane innowacyjnie.
Aplikacja przygotowana jest w dwóch
wersjach językowych: w poziomie - czytamy po polsku,
w pionie - po angielsku.
To coś dla zwolenników nowoczesnych technologii,
które ożywią martwą, papierową publikację.
Brak kosztów druku i kolportażu to dodatkowe
plusy takiego katalogu, gazety czy innego wydawnictwa.

Advertising application of the company whose field
of activity is, among other things, editing publications
for tablets (magazines, catalogues, presentations).
It is an interactive advertisement which shows
how each single publication can be shown on tablets
in a way that readers can not only read and look
through the pages of the issue, but also they
can play with them, discovering a new content.
The application presents how the content may be
enriched by multimedia, movable elements containing text,
photos or other graphics, some additional elements
starting up by touching a certain point of the page.
The advertisement is directed to the publishers
of newspapers, magazines, bulletins
and to the companies’ owners who want their company
or products to be presented in an innovative way.
The application is prepared in two language versions:
horizontally read - Polish, vertically read - English.
It is something for the admirers of modern technologies
which enliven a still paper publication.
Such magazines, catalogues or other publications
do not require any printing or distribution expenses
which is an extra advantage.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less